Switch to your native language

INT
Aina lähellä
Toimialueena
Suomi
0800 55 20 54

Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa esitellään, miten CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com, ja muut samaan konserniin kuuluvat yritykset (”WALTER GROUP”, ”me”) käsittelevät henkilötietoja. Keskeisimmät WALTER GROUP -konserniin kuuluvat yritykset, joiden puolesta seuraavat tiedot esitetään, löytyvät täältä.

WALTER GROUP on vastuussa siitä, että sen palveluiden käyttäjien henkilötiedot suojataan riittävällä tavalla, ja se noudattaa kaikkia henkilötietojen suojelemisesta, niiden asianmukaisesta käsittelystä sekä salassapidosta ja tietoturvasta annettuja lakisääteisiä määräyksiä.

Seuraavat toimintatavat ovat yleisiä ja koskevat kattavasti kaikkea WALTER GROUP -konsernin sisällä tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavassa esitettävät toimintatavat koskettavat kutakin palvelun käyttäjää vain osittain.

1. Tietojen käsittelyn tarkoitus

WALTER GROUP käsittelee henkilötietoja pääasiassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • esimerkiksi (potentiaalisten) kuljetusyhteistyökumppanien sekä kuljetuksia, toimituksia ja tilauksia toimeksi antavien tai muutoin yhteistyöhön pyrkivien henkilöiden tarjousten ja tiedustelujen käsittely
 • sopimusneuvottelut sekä tarjousten ja sopimusten laatiminen
 • mahdollisten sopimuskumppaneiden arvioiminen, esim. potentiaalisten asiakkaiden tai toimittajien luottotietojen tarkistamisen yhteydessä
 • sopimus- ja liikesuhteiden hoitaminen, esim. kuljetusten (jakelu) ja toimitusten hoitaminen, vuokra- ja leasingsopimusten täyttäminen, laskuttaminen, maksumuistutukset, valitusten ja vahinkotapausten käsittely, laadunvalvonta, sisäänostot, palveluiden optimointi liiketoimintasovelluksia käyttämällä (kuljetusten seuranta, portaalit jne.)
 • asiakassuhteet, esim. tietojen lähettäminen, uutiskirjeet, tarjoukset ja mainosmateriaalit, jatkuva asiakaspalvelu, tilaisuudet
 • vakuutusten hankinta ja hallinta, vahinkotapausten käsittely
 • kaluston hallinta: ajoneuvojen huolto ja kunnossapito
 • tuotekehitys
 • konserniyritysten hallinto
 • IT-infrastruktuurin ylläpito, esim. turvallisuudesta, ajanmukaisesta tekniikasta sekä huolloista huolehtiminen
 • internetsivujen tarjoaminen: Internetsivuston parantaminen ja kehittäminen, käyttäjätilastojen luominen, hyökkäysten tunnistaminen, estäminen ja tutkiminen jne

 

Henkilötiedot WALTER GROUP saa

 • käyttäjältä itseltään esimerkiksi tiedustelujen, sopimusten valmistelun sekä jo tehtyjen sopimusten toimeenpanemisen yhteydessä
 • WALTER GROUP -konserniin kuuluvilta yrityksiltä
 • kolmansilta osapuolilta, kuten kuljetusyhteistyökumppaneilta tai asiakkailta toimeksiantojen hoitamiseksi
 • julkisista lähteistä, kuten yritysrekisteristä, kiinteistörekisteristä, virallisista ilmoituksista, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä
 • käyttäjän internetselaimelta (automaattisesti) WALTER GROUP -konserniin kuuluvien yritysten internetsivustoilla vierailun yhteydessä

 

Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Liikesuhteen solmiminen kanssamme ei kuitenkaan ole mahdollista, jos ei meillä ole käytettävissämme tarvittavia henkilötietoja. Emme myöskään pysty takaamaan kaikkien internetsivustomme toimintojen toimivuutta, jos käyttäjä ei luovuta meille niiden kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

 

2. Käsiteltävät tietoryhmät

 • Nimitiedot, esim. etunimi, sukunimi, käyttäjänimi, jne.
 • Henkilöä koskeva tiedot, esim. ikä, sukupuoli, syntymäpäivä, kansallisuus, tehtävä yrityksessä, kopio henkilöllisyystodistuksesta, jne.
 • Yhteystiedot, esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jne.
 • Tunnistetiedot, esim. henkilöllisyystodistuksen numero, passin numero, asiakasnumero, jne.
 • Pankkiyhteystiedot, esim. tilinumero, luottokelpoisuustiedot, jne.
 • Virastotiedot, esim. arkistotunnus, veronumero, pidätykset palkasta, vuokratodistus, jne.
 • Ajoneuvotiedot, esim. moottoriajoneuvon numero, moottorin numero, rekisterinumero, rekisteriote, tankkauskortti, trukkikortin tiedot jne.
 • Kuvatiedostot ja videot
 • Tietokoneen käyttäjätiedot, esim. yhteystiedot, kirjautumistiedot, käyttötiedot, IP-osoite, referrer-tieto, käyttäjänimet ulkoisia järjestelmiä varten jne.
 • Internetsivustojen käyttötiedot: sivun lataamisen päivämäärä ja kellonaika, IP-osoite, internetselaimen nimi ja versio, tietyt evästeet jne.
 • Tietoja henkilön käyttäytymisestä, esim. merkinnät vastauskäyttäytymisestä ja muistutuksista, yhteydenpito ja käynnissä olevien tutkimusten selvitykset jne.
 • Rodullinen/etninen alkuperä, esim. henkilötodistukseen merkitty syntymäpaikka jne.
 • Sijaintitiedot, esim. GPS-tiedot, GPS-signaalin aikaleima, paikannustiedot (pituus- ja leveysaste) jne.

3. Käsittelyn oikeusperusta

Oikeusperusta sille, että käytämme tietoja:

 • Sopimuksen toimeenpaneminen sekä sopimusta valmistelevien toimien hoitaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta), esim. kuljetusten ja toimitusten sujuvan kulun organisoiminen, valitusten ja vahinkoilmoitusten käsittely, laskutus, laadunvalvonnan hoitaminen, tarjousten käsittely, asiakkaiden ja käyttäjien tiedustelujen hoitaminen ja niihin vastaaminen.
 • Vallitseva oikeutettu etumme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta) esimerkiksi silloin, kun välitämme käyttäjille mukautettuja tietoja ja tarjouksia ilman, että tämä edellyttää etukäteissuostumusta, on: tietojen käsittely oikeusprosessin yhteydessä, kuljettajan tietojen välittäminen, kun tämä on välttämätöntä kuljetuksen hoitamiseksi eikä kuljettajaan saada suoraa yhteyttä, sellaisten tietojen käsittely, jotka ovat internetsivustomme toiminnan kannalta välttämättömiä jne.
 • Lakisääteiset velvollisuudet (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta), esim. vero-oikeudelliset velvollisuudet sekä tieliikenneasetuksen (StVO), Itävallan moottoriajoneuvolain (KFG), seuraamusmaksuista annetun Itävallan lain (VwStG), hallintomenettelylain (VwVfG) sekä rahanpesua koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuudet jne.
 • Jos mikään edellä mainituista oikeusperusteista ei täyty, perustuu tietojen käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti käyttäjän antamaan suostumukseen. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (ts. peruuttaminen ei vaikuta menneisyyteen).

4. Käyttäjän henkilötietojen välittäminen edelleen

Edellä mainituissa tarkoituksissa WALTER GROUP voi välittää käyttäjän henkilötietoja eteenpäin seuraaville vastaanottajille:

 • konserniimme kuuluvat yritykset sekä heidän työntekijänsä
 • käyttämämme kolmannet osapuolet, esim. tietoteknisten palveluiden ja painopalveluiden tarjoajat, palvelinkeskukset, isännöintipalvelut, ohjelmistojen ja ohjelmistopalveluiden (esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseksi) tarjoajat, korvausvaatimusten käsittelyyn liittyvät palveluntarjoajat (vakuutusyhtiöt ja vakuutuskumppanit), kiinteistönhuolto, asianajajat, veroneuvojat, notaarit, tilintarkastajat jne.
 • henkilöt, jotka ovat kanssamme liiketoimintasuhteessa, esim. kuljetusyhteistyökumppanit, toimittajat, kauppakumppanit jne.
 • julkiset virastot, kuten tullilaitos, sisäasiainministeriö, suurlähetystöt, alueelliset hallintoviranomaiset jne.

 

Tietoja välitetään vastaanottajille myös Itävallan ulkopuolella sekä poikkeustapauksissa myös sellaisiin kolmansiin maihin, jotka eivät ole turvallisia. Tällöin huolehdimme kuitenkin sopivista tietosuojatoimenpiteistä, esim. soveltamalla sitovia yrityksen sisäisiä tietosuojamääräyksiä tai Euroopan unionin normitettuja tietosuojalausekkeita.

5. Tallennuksen kesto

WALTER GROUP säilyttää käyttäjän henkilötietoja vain niin kauan kuin voidaan kohtuullisesti pitää tarpeellisena, jotta mainitut tavoitteet saavutetaan. Tallennamme käyttäjän henkilötiedot tätä pidemmän aikaa vain niin kauan ja siinä tapauksessa, että lakisääteinen säilyttämisvelvollisuus sitä vaatii tai että mahdollisen oikeusvaateen vanhentumisaika ei vielä ole kulunut umpeen.

6. Käyttäjän oikeudet henkilötietoihin liittyen

Käyttäjällä on oikeus muun muassa (sovellettavan lainsäädännön mukaisilla edellytyksillä) (i) tarkistaa, mitä henkilötietoja WALTER GROUP hänestä on tallentanut sekä saada tiedoista itselleen kopio, (ii) vaatia omien henkilötietojensa oikaisua, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheelliset tai jos niitä ei käsitellä lainmukaisesti, (iii) vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä sekä (iv) tietyissä olosuhteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja peruuttaa aiemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, (v) vaatia tietojen siirtämistä, (vi) saada tietää, keille kolmansille osapuolille hänen henkilötietojaan välitetään sekä (vii) tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle kantelu henkilötietojen käsittelystä.

7. Evästeet/Cookies

Internetsivustollamme käytetään niin sanottuja evästeitä. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle hänen vieraillessaan internetsivustolla. WALTER GROUP käyttää evästeitä pääasiassa tarjotakseen sivuston käyttäjille lisätoimintoja, jotka esimerkiksi helpottavat sivustolla navigoimista ja mahdollistavat sen, että käyttäjä voi jatkaa sivuston käyttöä samassa paikassa ja/tai tallentaa omat määrityksensä tai asetuksensa seuraavaa sivustolla vierailua varten. Evästeet eivät voi käyttää muita tiedostoja käyttäjän tietokoneella eivätkä lukea tai muuttaa niitä.

Useimmat sivustollamme käytetyt evästeet ovat niin sanottuja istuntoevästeitä eli väliaikaisia evästeitä. Ne poistetaan automaattisesti, kun käyttäjä poistuu sivustolta. Lisäksi WALTER GROUP käyttää pysyviä evästeitä, jotka tallennetaan käyttäjän kiintolevylle. Käyttäjä voi kuitenkin poistaa ne selaimestaan manuaalisesti. Muutoin evästeet säilyvät 1 kuukaudesta 10 vuoteen. WALTER GROUP käyttää pysyviä evästeitä, jotta käyttäjä voidaan tunnistaa, kun hän seuraavan kerran saapuu sivustolle. Näin sivuston käyttäminen on sujuvampaa ja tarjonta voidaan mukauttaa käyttäjän mieltymyksiin.

WALTER GROUP käyttää lisäksi kolmannen osapuolen palveluntarjoajien (esim. Facebook, LinkedIn) evästeitä, joiden avulla internetin tarjonnasta voidaan tehdä käyttäjän kannalta kiinnostavampaa. Tästä syystä internetsivuston käytön yhteydessä tallennetaan myös kolmansien osapuolien väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Kolmansien osapuolien evästeiden ainoa tarkoitus on antaa kolmansille osapuolille mahdollisuus räätälöityyn mainontaan. WALTER GROUP ei ota mitään vastuuta kolmansien osapuolien evästeiden lainmukaisuudesta.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Ne keräävät ainoastaan anonymisoituja tietoja esimerkiksi siitä, mitä sivuja käyttäjä on katsellut, mitä sisältöjä hän on etsinyt jne. WALTER GROUP ei yhdistä näitä anonymisoituja tietoja käyttäjän henkilötietoihin.

Käyttäjä voi internetsivustollamme vieraillessaan hyväksyä evästeiden tallentamisen. Hän voi myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vain tietynlaisten evästeiden tallentamisen. Käyttäjä voi milloin tahansa myöhemmin muuttaa evästeiden asetuksia täältä.

Käyttäjä voi kontrolloida evästeiden käyttöä tietokoneellaan myös muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että hän saa ilmoituksen aina, kun internetsivusto haluaa tallentaa evästeitä. Evästeet on mahdollista myös estää tai poistaa sen jälkeen, kun ne on tallennettu tietokoneelle.

Evästeiden poistaminen käytöstä, estäminen tai poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston käyttöön ja estää joidenkin sivuston toimintojen käytön.

8. Google Analytics

WALTER GROUP -konsernin internetsivustot käyttävät Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc. -yhtiön ("Google") tarjoama verkkoanalysointipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä voidakseen analysoida internetsivuston käyttöä ja luodakseen meille helposti käytettävän käyttötilaston (meillä on tähän vallitseva oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti). Evästeiden tuottama tieto internetsivustojemme käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Internetsivustomme käyttävät Google Analyticsin tarjoamaa mahdollisuutta IP-osoitteiden anonymisointiin. Tällöin Google lyhentää ja siten anonymisoi käyttäjän IP-osoitteen jo Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden alueella. Täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa. WALTER GROUP -konsernin toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sitä, miten käyttäjä käyttää internetsivustoja, laatiakseen raportteja internetsivustojen käytöstä sekä edelleen toimittaakseen meille tietoja sivustojen ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Google Analyticsin käyttäjän selaimelta saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Evästeiden tallentamien sekä sovelluksen käyttöön liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoite) keräämisen Googlen käyttöön sekä näiden tietojen käsittelyn voi estää Googlelta lataamalla ja asentamalla selaimeen lisäosan seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analyticsin käytön voi estää myös täältä ottamalla tilastoevästeet pois käytöstä evästeasetuksista.

Lisätietoa Googlen käyttöehdoista sekä Googlen tietosuojaselosteen voi lukea osoitteessa http://www.google.com/analytics/terms/de.html tai http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google remarketing

Internetsivustoilla käytetään Google remarketing -palvelua. Google remarketing on Google Inc.:in (”Google”, Mountain View, USA) mainospalvelu, jonka avulla voimme tarjota käyttäjille kohdennettua ja oletettavasti kiinnostavaa mainontaa sen perusteella, millä sivustoillamme he aiemmin ovat vierailleet. Nämä mainokset näkyvät vain Googlen mainospaikoilla joko Google Adwordsin tai Google Display -verkoston kautta.

Google remarketingin käytön voi estää Googlen mainosasetuksista.

Google remarketingin käytön voi estää myös täältä ottamalla markkinointievästeet pois käytöstä evästeasetuksista.

10. Hotjar

Käytämme satunnaisesti ja väliaikaisesti Hotjar-työkalua, jotta voisimme paremmin ymmärtää sivustojemme käyttäjien tarpeita ja optimoida sivustojemme tarjontaa. Hotjarin teknologian avulla saamme enemmän tietoa siitä, miten sivustojamme on käytetty, ja esimerkiksi siitä, kuinka paljon aikaa käyttäjät tarvitsevat vaikkapa lomakkeiden täyttämiseen. Hotjar kerää tietoa käyttäjän päätelaitteelta – sen anonymisoidun IP-osoitteen, maantieteellisen sijainnin, kieliasetukset ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen sekä hiiren napsautukset ja näppäimistön painallukset. Lisäksi Hotjar hyödyntää evästeitä käyttäjien uudelleentunnistamiseen. Hotjar tai me emme käytä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin yksittäisistä käyttäjistä. Lisätietoa voi lukea Hotjarin tietosuojaselosteesta, joka löytyy täältä.

Hotjarin käyttö on mahdollista estää. Ohjeet siihen löytyvät sivustolta www.hotjar.com/opt-out.

Hotjarin käytön voi estää myös täältä ottamalla tilastoevästeet pois käytöstä evästeasetuksista.

11. Social Media Plugins

(1) Joihinkin WALTER GROUP -konsernin internetsivustoista on liitetty kolmansien osapuolien sovelluksia (esim. AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) sekä kolmansien osapuolien alustoille (esim. Youtube) tallennettuja sisältöjä. Huolimatta huolellisesta tarkastuksesta ja aktiivisesta toiminnasta tietosuojan säilyttämiseksi ei WALTER GROUP pysty vaikuttamaan siihen, kuinka kolmannet osapuolet käyttävät WALTER GROUP -konsernin sivustoilta keräämiään käyttäjätietoja. Vastuu näistä tiedoista on yksinomaan kyseisten sovellusten tarjoajilla:

(1.1) Yksittäiset WALTER GROUP -konsernin internetsivustot sisältävät AddThis-komponentteja. AddThis on kirjanmerkkipalvelu, jonka avulla käyttäjä pystyy jakamaan kullakin hetkellä valitsemansa sivut muille käyttäjille sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin, Twitterin ja Instagram:n kautta. Käyttäjä voi näin jakaa sivustojen sisältöä sekä kommentoida ja arvioida sitä. Kun käyttäjä hyödyntää AddThis-elementtejä, muodostaa hänen internetselaimensa suoran yhteyden AddThis-palvelun palvelimelle sekä tarvittaessa valittuihin sosiaalisiin medioihin ja kirjanmerkkipalveluihin. AddThis-palvelu käyttää evästeitä. Näin tuotetut tiedot (kuten käytön ajankohta tai selaimen kieli) välitetään AddThis LLC:lle Yhdysvaltoihin, missä niitä käsitellään. Kun käyttäjä lähettää internetsivustojen sisältöä esim. sosiaaliseen mediaan tai kirjanmerkkipalveluihin, voidaan sivustolla vierailun ja kyseisen median käyttäjäprofiilin välille muodostaa yhteys. Lisätietoa siitä AddThis LLC:n tietosuojasta sekä siitä, miten (ja mihin tarkoituksiin) AddThis LCC käsittelee tietoja, on saatavilla osoitteessa http://www.addthis.com/privacy. Tietoa kuinkin sosiaalisen median ja kirjanmerkkipalvelun tietojenkäsittelykäytänteistä sekä käyttäjän asetusvaihtoehdoista on saatavilla kunkin palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta. WALTER GROUP ei luovuta kyseisiä tietoja kolmansille osapuolille. AddThis-painikkeita käyttämällä käyttäjä hyväksyy sen, että AddThis LLC käsittelee tietoja sivustolla http://www.addthis.com esiteltävässä laajuudessa. Käyttäjä voi estää käyttäjätietojen käytön milloin tahansa ottamalla käyttöön Opt Out -evästeen. Lisätietoa myös tästä on saatavilla edellä mainitulla AddThis LLC:n sivustolla. Jos käyttäjä ei halua, että AddThis kerää käyttäjätietoja sivuston kautta, ei hänen tule käyttää AddThis-elementtejä.

(1.2) Facebok Inc.:in, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (lyhyemmin Facebook), internetsivustojen operaattoreille tarjoamia lisäosia käytetään yksittäisillä WALTER GROUP -konsernin sivustoilla. Lisäosat ovat tunnistettavissa Facebook-logosta tai Facebookin tykkäys- ja suosittelupainikkeista. Kun käyttäjä avaa WALTER GROUP -konserniin kuuluvan yrityksen internetsivuston, joka sisältää tämän lisäosan, muodostaa käyttäjän selain yhteyden lisäosan tarjoavan palveluntarjoajan palvelimelle. Facebook välittää lisäosan sisältämän tiedon suoraan käyttäjän selaimelle ja näyttää sen avatulla sivulla. WALTER GROUP ei pysty vaikuttamaan tällöin esitettävään sisältöön. Facebook saattaa pystyä seuraamaan käyttäjän vierailua kyseisellä sivulla ja yhdistää sen käyttäjän Facebook-tiliin, jos käyttäjä on rekisteröityneenä Facebookiin tai vastikään vieraillut Facebook-sivustolla. Jos käyttäjä itse aktiivisesti käyttää lisäosia esimerkiksi napsauttamalla tykkäyspainiketta tai lähettämällä suosituksen sivustosta, välitetään nämä tiedot käyttäjän selaimelta Facebokille ilman, että WALTER GROUP pystyy tähän vaikuttamaan. Lisätietoa siitä, miten, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa Facebook käyttää ja käsittelee käyttäjän tietoja, on luettavissa Facebookin tietosuojaselosteesta osoitteessa http://www.facebook.com/policy.php. Kyseiseltä sivulta käyttäjä saa tietoa myös oikeuksistaan sekä siitä, millaisilla asetuksilla hän voi suojata yksityisyyttään. WALTER GROUP ei pysty vaikuttamaan siihen, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa Facebook kerää ja käsittelee tietoja eikä WALTER GROUP pysty käyttämään näitä tietoja. (1.3) Twitter Inc.:in, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (lyhyemmin Twitter), internetsivustojen operaattoreille tarjoamia lisäosia käytetään yksittäisillä WALTER GROUP -konsernin sivustoilla. Lisäosat tunnistaa Twitteri-painikkeista. Sivut, joilla tämä lisäosa on käytössä, muodostavat suoran yhteyden Twitteriin ja välittävät erilaisia tietoja riippumatta siitä, onko käyttäjä kirjautuneena Twitteriin. Tietojen perusteella on mahdollista tehdä päätelmiä WALTER GROUP -konsernin sivustojen käytöstä, ja Twitter voi käyttää näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa. Lisäosien esittämät tiedot sijaitsevat Twitterin palvelimilla ja ne vain näytetään WALTER GROUP -konserniin kuuluvan yrityksen sivustolla. WALTER GROUP ei pysty vaikuttamaan siihen, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa Twitter kerää ja käsittelee tietoja, eikä WALTER GROUP pysty käyttämään näitä tietoja. Lisätietoa Twitterin tietosuojaperiaatteista on saatavilla osoitteessa http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn:in 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, tarjoamia lisäosia käytetään WALTER GROUP -konserniin kuuluvien yritysten sivustoilla. Aina kun konserniimme kuuluva sivusto, joka sisältää LinkedIn:in toimintoja, avataan, muodostetaan yhteys LinkedIn:in palvelimille. LinkedIn saa tiedon siitä, että käyttäjän IP-osoitteesta on käyty sivustollamme. Kun käyttäjä napsauttaa LinkedIn:in Like- ja Share-painikkeita ja on kirjautuneena LinkedIn-tililleen, voi LinkedIn yhdistää käyttäjän vierailun sivustollamme tämän käyttäjätiliin. WALTER GROUP haluaa korostaa, että meillä sivuston tarjoajana ei ole tietoa lähetetyn datan sisällöstä eikä tiedon käytöstä LinkedIn-palvelussa.

Lisätietoja on saatavilla LinkedIn-palvelun tietosuojaselosteesta osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Retargeting

Sivustomme käyttävät retargeting-teknologiaa. WALTER GROUP hyödyntää tätä teknologiaa tehdäkseen internetin tarjonnasta käyttäjän kannalta kiinnostavampaa. Tämä teknologia mahdollistaa sen, että WALTER GROUP -konserniin kuuluvalla sivustolla vierailleelle ja konsernin palveluista tai tuotteista kiinnostuneelle käyttäjälle esitetään mainoksiamme kolmansien osapuolien sivustoilla.

WALTER GROUP on vakuuttunut siitä, että kohdennettu, kiinnostuksen perusteella laadittu mainonta on käyttäjän näkökulmasta mielenkiintoisempaa kuin mainonta, johon käyttäjällä ei ole henkilökohtaista yhteyttä. Tällaisen mainonnan lisääminen kolmansien osapuolien sivustoille perustuu evästeisiin sekä aiemman selainkäytön analysoimiseen. Tämä tapahtuu täysin anonyymisti. Mitään henkilötietoja ei tallenneta eikä yhdistetä henkilökohtaisiin käyttäjäprofiileihin.

13. Yhteystietomme

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin ja voimme tarvittaessa kertoa keskitetysti lisää siitä, miten WALTER GROUP -konserniin kuuluvat yritykset käsittelevät käyttäjien henkilötietoja.

Yleistä tietosuoja-asetusta koskeva tiedustelu