Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Uvek u Vašoj blizini
Mi smo u Severnoj Makedoniji

Saopštenje o zaštiti podataka

Ovo saopštenje opisuje način na koji kompanija CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com obrađuje Vaše lične podatke.

Kompanija CONTAINEX je odgovorna za adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka i pridržava se svih propisa za zaštitu, zakonito postupanje i čuvanje tajnosti ličnih podataka kao propisa i bezbednost podataka.

Naredna saopštenja su uopštena i sveobuhvatna za procese obrade podataka unutar kompanije CONTAINEX. To znači da će se ista samo delom odnositi na Vas.

1. Svrha obrade podataka

Suštinski lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Obrade naših ponuda i upita, npr., preko (potencijalnih) transportnih partnera, lica koja nameravaju da naruče prevoze, isporuke, porudžbine i sl. ili žele da sarađuju sa nama na drugi način
 • Pregovora oko zaključivanja ugovora i izrade ponuda i ugovora
 • Procena prikladnosti ugovornog partnera, kao npr. provere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacije naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje obaveza iz postojećih ugovora i ugovora o leasingu, računovodstvenih poslova, slanja opomena, obrade reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanja kvalitetom, reailzacije naše nabavke, optimalizacije naših usluga korišćenjem poslovnih aplikacija (npr. nadzor prevoza, portali, itd.)
 • Odnos sa klijentima (Customer Relationship) tj., npr., slanje informacija, biltena, ponuda i reklamnog materijala, redovna briga o klijentima, sprovođenje manifestacija itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
 • Razvoj novih proizvoda
 • Upravljanje društvima koncerna
 • Aktivnosti IT-infrastrukture, npr. osiguranje bezbednosti, aktuelnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Raspoloživost web stranica: unapređenje i razvoj web stranica, izrada statistika o korisničkom ponašanju, prepoznavanje, sprečavanje i istraživanje napada na web stranice itd.

 

Lične podatke dobijamo

 • preko Vas lično: npr., prilikom slanja upita na nas, pregovora kod zakljućivanja ugovora, u okviru realizacije ugovora koji su zaključeni sa nama
 • preko društva koncerna koji pripadaju grupaciji WALTER GROUP
 • preko trećih lica, npr. transportnih partnera ili klijenata, u cilju obavljanja naloga
 • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, zemljišnih knjiga, baze službenih oglasa, registara udruženja, registara privrednih subjekata
 • iz Vašeg pretraživača (automatski) i u skladu s vašim odabranim podešavanjima kada posećujete naše web stranice

 

Stavljanje Vaših ličnih podataka na raspolaganje je dobrovoljno. Međutim, uspostavljanje poslovnih odnosa neće biti moguće ukoliko nismo u mogućnosti da raspolažemo potrebnim ličnim podacima. Takođe nećemo moći da garantujemo korišćenje svih funkcija naših web stranica, ukoliko nam nisu na raspolaganju Vaši lični podaci koji su za to potrebni.

 

2. Kategorije obrađenih podataka

 • Podaci o imenu, npr. prezime, ime, korisničko ime itd.
 • Podaci o ličnosti, npr., starosna dob, pol, datum rođenja, nacionalnost, funkcija u preduzeću, kopije ličnih dokumenata itd.
 • Kontaktni podaci, npr., adresa, broj telefona, E-mail adresa itd.
 • Podaci za identifikaciju, npr., broj lične karte, broj pasoša, šifra klijenta itd.
 • Bankovni podaci, npr., broj tekućeg računa, podaci o bonitetu itd.
 • Službeni podaci, npr., brojevi spisa, poreski identifikacioni broj, depoziti na zarade, potvrda o zakupu (Nemačka) itd.
 • Podaci o vozilu, npr., registarski broj vozila, broj šasije, broj motora, oznaka, uverenje o registraciji, kartica za gorivo, informacije o dozvoli za voženje viljuškara itd.
 • Fotografija i video snimak
 • IT korisnički podaci, npr. podaci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena od strane eksterno dostupnih sistema itd.
 • Korisnički podaci sa web stranica: datum i vreme-sati pristupanja, IP adresa, naziv i verzija pregledača web stranice, obavezni kolačići itd.
 • Podaci o ponašanju osoba, npr., zapisi o ponašanju kod davanja odgovora i podsetnika, korespodencija i objašnjenja o aktuelnim naplatama, itd.
 • Rasno / etničko poreklo, npr., mesto rođenja iz ličnih dokumenata itd.
 • Podaci o lokaciji, npr., GPS podaci, vremenski pečat GPS signala, podaci o lokaciji (stepen geografske dužine i širine) itd.

3. Pravna osnova za obradu

Pravni osnov obrade Vaših podataka je:

 • Realizacija ugovornih obaveza i sprovođenja pripremnih ugovornih mera (član 6, stav 1, tačka b, OUZP), npr. kada mi organizujemo neometano odvijanje prevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave šteta, ispostavljamo račune, vršimo upravljanje kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo Vaše upite i odgovaramo na njih itd.
 • Naš legitimni interes (član 6., stav 1., tačka f, OUZP), npr. kada vam šaljemo informacije i ponude koje su za Vas izrađene, ukoliko saglasnost nije preduslov; naša obrada podataka unutar pravnog okvira, prosleđivanje podataka o vozaču ako je to potrebno za obavljanje prevoza i kada ne postoji direktan kontakt sa vozačem, obrada podataka koji su potrebni za neometano funkcionisanje naših web stranica itd.
 • Zakonske obaveze (član 6, stav 1, tačka c, OUZP), npr. poreske obaveze, obaveze shodno Zakona o drumskom saobraćaju (StVO), Zakona o motornim vozilima (KFG), Krivičnom upravnom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako ne postoji ni jedan od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka zasniva se na vašoj saglasnosti shodno člana 6., stava 1., tačke a, OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo da opozovete datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na pravovaljanost obrade podataka koji su izvršeni do trenutka opoziva (tj. opoziv nije retroaktivan).

4. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka

Iz razloga koje smo prethodno naveli, moguće je da Vaše lične podatke prosledimo sledećim primaocima:

 • Društvima koje pripadaju koncernu, kao i njihovim saradnicima
 • trećim licima koje smo mi angažovali, npr. davaocima IT usluga, štamparijama, računskim centrima, hostingu, davaocima softverskih i servisnih usluga, npr. za slanje biltena, davaocima usluga u okviru regulisanja štete i odštetnih postupaka (osiguranja i osiguravajućih partnera), upravnicima zgrada, advokatima, poreskim savetnicima, javnim beležnicima, revizorima itd.
 • Osobama sa kojima imamo poslovne odnose, npr., transportni partneri, dobaljači, trgovinski partneri itd.
 • Službama javne uprave, npr. carini, MUP-u, konzularnim odeljenjima, službama regionalne uprave itd.

 

Jednim delom se informacije prosleđuju i primaocima koji se nalaze izvan Austrije i u izuzetnim slučajevima, trećim državama koje nisu bezbedne. Međutim, u tom slučaju vodimo računa o tome, da postoje adekvatne garancije o zaštiti podataka, npr., putem obavezujućih, internih propisa o zaštiti podataka ili standardnim EU klauzulama o zaštiti podataka.

5. Rok čuvanja

Vaše lične podatke čuvaćemo samo toliko koliko se smatra razumno za postizanje navedenih svrha. Vaše lične podatke pored toga čuvamo sve dok postoji zakonska obaveza čuvanja ili u slučaju da još nisu istekli rokovi zastarevanja potencijalnilh pravnih zahteva.

6. Vaša prava vezana za lične podatke

Između ostalog imate pravo (ukoliko je primenjivo) (i) da proverite da li i koje Vaše lične podatke smo sačuvali te da dobijete kopije tih podataka, (ii) da zatražite ispravku, dopunu ili brisanje Vaših ličnih podataka koji nisu obrađeni u skladu sa zakonskim normama, (iii) da zatražite od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i (iv) da - pod određenim uslovima - odbijete obradu Vaših ličnih podataka ili da opozovete prethodno datu saglasnost za njihovu obradu, (v) da zatražite prenosivost podataka (vi) da poznajete identitet trećih lica kojima su prosleđeni Vaši lični podaci i (vii) na podnošenje tužbe kod nadležnih vlasti.

7. Cookies

Naše web stranice koriste takozvane kolačiće. Kolačić je mala datoteka koja prilikom posete neke web stranice može da bude sačuvana na Vašem računaru. U načelu koristimo kolačiće kako bismo korisnicima ponudili dodatne funckije na web stranici, npr. radi lakše navigacije na web stranici, omogućavanja da nastavite s korišćenjem web stranice na onom mestu na kojem ste je napustili i/ili radi čuvanja Vaših želja ili podešavanja u slučaju da ponovo posetite web stranicu. Kolačići ne mogu da pristupe, očitaju ili izmene nijedan drugi podatak na Vašem računaru.

Većina kolačića na našim web stranicama su takozvani kolačići sesija ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada napustite web stranicu. Pored toga koristimo trajne kolačiće koji ostaju sačuvani na hard-disku. Međutim, njih ručno možete da izbrišete u Vašem pretraživaču. Inače vek trajanja ovih kolačića iznosi od jednog meseca do deset godina. Takve trajne kolačiće koristimo kako bismo Vas prepoznali kada sledeći put ponovo posetite našu stranicu i time Vam omogućili jednostavnije korišćenje stranice. Oni nam takođe pomažu da na najbolji način prilagodimo našu ponudu prema Vašim željama.

Pored toga koristimo kolačiće trećih ponuđača koji pomažu kod kreiranja internet-ponude koja je prilagođena Vašim interesovanjima. Stoga se, ukoliko ste dali svoju saglasnost, prilikom korišćenja web stranica sačuvavaju privremeni i trajni kolačići trećih ponuđača. Isključiva namena ovih kolačića trećih ponuđača leži u tome, da se trećim ponuđačima omogući da Vam pristupe s reklamama koje su sastavljene prema Vašim interesovanjima. Ne snosimo odgovornost za zakonitu upotrebu tih kolačića od strane trećih lica.

Kada posetite naše web stranice, Vi aktivno možete da se složite s čuvanjem kolačića koji po količini prevazilaze tehničke potrebe. Uz to imate mogućnost da aktivirate odn. deaktivirate opciju o čuvanju samo određene vrste kolačića. Ukoliko želite da Vaša podešavanja vezano za kolačiće prilagodite kasnije, možete to u svakom trenutku da uradite u podešavanjima za kolačiće.

Pored toga možete da kontrolišete upotrebu kolačića na Vašem računaru podešavanjem Vašeg pregledača na takav način, da uvek primate obaveštenje kada neka web stranica želi da memoriše kolačić. Kolačiće takođe možete da blokirate ili izbrišete i kada su prethodno sačuvani na Vašem računaru.

Ako su kolačići povezani s čuvanjem ličnih podataka u nekoj trećoj zemlji koja je izvan delokruga Opšte uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i s kojom ne postoji bilateralni sporazum o odgovarajućem nivou zaštite, oni će se čuvati samo ukoliko ste u vezi s tim dali svoju saglasnost.

Međutim, deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može da umanji mogućnost korišćenja interneta i da Vas onemogući da u potpunosti koristite naše web stranice.

8. Google Analytics

Naše web stranice koriste Google Analytics uslugu za analiziranje web stranica kompanije Google Inc. („Google“), ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korišćenje. Google Analytics koristi kolačiće kako bi se omogućila analiza korišćenja web stranica i kako bi se na ekonomičan način izradila lako dostupna statistika pristupa web stranicama. Informacije koje se preko kolačića dobijaju o Vašem korišćenju naših web stranica se po pravilu prenose na neki Google server u SAD-u, gde se memorišu ukoliko ste u vezi s tim dali svoju saglasnost.

Naše web stranice koriste mogućnost IP anonimizacije koju nudi Google Analytics. To znači da Google skraćuje IP-adresu korisnika još unutar država članica Evropske unije ili ostalih država koje su potpisale Sporazum o evropskom privrednom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se kompletna IP adresa prenosi na neki Google server u SAD-u i tamo skraćuje. Google na naš zahtev ove informacije koristi radi procene korišćenja web stranica, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na web stranicama i pružanja ostalih usluga prema nama koje su povezane s korišćenjem web stranica i interneta. IP-adresu koja je u okviru Google Analytics prosleđena s pretraživača korisnika nije moguće povezati s drugim podacima koje Google poseduje.

Možete da sprečite prikupljanje podataka (uklj. i vašu IP adresu) od strane Google-a koje generiše kolačić, a koji je povezan sa korišćenjem web stranica, kao i obradu tih podataka od strane Google-a tako što ćete preuzeti i instalirati softverski dodatak za pregledač, koji je dostupan pod sledećim linkom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativno možete da sprečite korišćenje Google Analytics-a tako što ćete deaktivirati kolačiće za statistiku u podešavanjima za kolačiće.

Dodatne informacije o uslovima korišćenja kompanije Google, kao i Izjavu o zaštiti podataka kompanije Google možete pronaći pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. pod http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-Marketing (preusmeravanje)

Web stranice koriste Google Re-Marketing, ukoliko ste aktivacijom kolačića u shvrhe marketinga u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korišćenje. Google Re-Marketing je usluga reklamiranja Google Inc. putem koje na osnovu Vašeg korisničkog ponašanja prilikom prethodnih poseta našim web stranicama možemo ciljano da Vam predstavimo reklamu koja bi mogla da Vas interesuje, ukoliko ste u vezi s tim dali svoju saglasnost. Ta reklama se pojavljuje isključivo na Google mestima za reklamiranje ili na reklamnim poljima od Google Adwords ili Google Display mreže.

Možete da sprečite uslugu Google Re-Marketing odn. da izmenite svoja podešavanja u okviru odeljka Upravljanje prikazivanja Google objava pod.

Alternativno možete da sprečite Re-Marketing na web stranicama tako što ćete deaktivirati reklamne kolačiće u podešavanjima za kolačiće.

10. Hotjar

Povremeno i privremeno koristimo Hotjar kako bismo bolje razumeli potrebe naših korisnika i optimalizovali ponudu na web stranicama, ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korišćenje. Naše web stranice koriste Google Analytics uslugu za analiziranje web stranica kompanije Google Inc. („Google“), Pomoću Hotjar tehnologije bolje sagledavamo iskustva naših korisnika na web stranicama npr. koliko vremena je korisnicima potrebno da bi popunili obrasce. Hotjar generiše informacije o terminalnom uređaju korisnika, njegovu anonimiziranu IP adresu, geografsku lokaciju, postavku jezika i korisničke interakcije kao što su pokreti miša, klikanja i unosi preko tastature. Uz to Hotjar koristi kolačiće radi ponovnog prepoznavanja korisnika. Ni Hotjar niti mi te informacije ne koristimo za identifikaciju pojedinačnih korisnika, niti se one povezuju sa ostalim podacima o pojedinačnim korisnicima. Dodatne informacije možete pronaći ovde u Hotjar-ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Možete da se suprotstavite korišćenju Hotjar-a. Predmetno uputstvo možete pronaći pod www.hotjar.com/opt-out.

Alternativno možete da sprečite korišćenje Hotjar-a tako što ćete deaktivirati kolačiće za statistiku u podešavanjima za kolačiće.

11. Social Media Plugins

(1.1) Pojedine naše web stranice sadrže ShareThis-komponente. ShareThis je usluga obeležavanja (Bookmarking) koja korisniku web stranice omogućava da trenutno izabranu stranicu deli s drugim korisnicima društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram i dr. Pomoću njih korisnik može da deli sadržaj web stranice, da ga komentariše i ocenjuje. Kada korisnik koristi elemente ShareThis, internet pregledač korisnika uspostavlja direktnu vezu sa serverima ShareThis-a i mogućom izabranom društvenom mrežom ili uslugom obeležavanja (Bookmarking). Prilikom upotrebe ShareThis-a koriste se kolačići. Podaci koji se pri tome dobijaju (kao npr. vreme korišćenja ili jezik pretraživača) prenose se na ShareThis Inc. u SAD-u gde se obrađuju. Ukoliko sadržaje web stranice šaljete društvenim mrežama, usluzi Bookmarking-a itd., moguće je da se kod predmetne mreže uspostavi veza između posete web stranice i korisničkog profila. Dodatne informacije o obradi podataka (uključujući i svrhu njihovog korišćenja) od strane ShareThis Inc. i načina na koji ShareThis Inc. vrši zaštitu podataka možete pronaći pod http://sharethis.com/privacy . Ostale informacije vezano uz obradu podataka i zaštitu podataka putem društvenih mreža, usluge Bookmarking-a itd. kao i koje su opcije korisnika kod podešavanja možete pronaći u smernicama o zaštiti podataka predmetnih ponuđača. Mi ne prosleđujemo predmetne podatke trećim licima. Korišćenjem polja ShareThis korisnik izjavljuje da je saglasan sa obradom podataka od strane ShareThis Inc. i to u očiglednom obimu koji je definisan na web stranici pod http://sharethis.com. Korisnik u svakom trenutku može da se suprotstavi upotrebi korisničkih podataka aktiviranjem jednog „Opt Out kolačića“. Više informacija o ovome takođe možete pronaći na gore navedenoj web stranici kompanije ShareThis Inc. Ukoliko korisnik ne želi da ShareThis preko web stranice sakuplja korisničke podatke, korisnik ne sme da koristi ShareThis elemente.

(1.2) Facebook Inc. sa sedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (skraćeno Facebook), nudi vlasnicima web stranica softverske dodatke koji se koriste na našim određenim web stranicama. Softverske dodatke možete da prepoznate na osnovu Facebook-logotipa odn. Facebook polja Like (sviđa mi se) i Recommend (preporučujem). Kada korisnik pristupi nekoj od naših web stranica koja sadrži taj softverski dodatak, korisnikov pretraživač uspostavlja vezu sa serverima ponuđača softverskog dodatka. Facebook direktno prenosi sadržaj softverskog dodatka na pretrađivač korisnika i prikazuje ga u okviru stranice. Mi nemamo uticaj na sadržaj koji se prikazuje putem softverskog dodatka. Facebook može eventualno da prati posetu web stranice i da je poveže sa Facebook nalogom, ukoliko je korisnik registrovan kod Facebook-a ili je u skorije vreme posetio neku Facebook-stranicu odn. neki Facebook-sadržaj. Kada korisnik aktivno koristi softverske dodatke, ako je korisnik npr. aktivirao taster Like ili poslao preporuku za stranicu, takođe se preko korisnikovog pretraživača određene informacije prosleđuju direktno na Facebook i mi na to nemamo nikakvog uticaja. Detaljnije informacije o načinu, svrsi i obimu prikupljanja podataka kao i daljem obrađivanju i upotrebi korisničkih podataka od strane Facebook-a možete pronaći u Napomenama o zaštiti podataka na Facebook-u pod http://www.facebook.com/policy.php. Tamo korisnik može da sazna više o pravima i mogućnostima podešavanja radi zaštite privatnosti. Mi nemamo uticaj na svrhu i obim podataka koje Facebook prikuplja niti imamo pristup tim podacima. (1.3) Twitter Inc. sa sedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD (skraćeno Twitter) nudi vlasnicima web stranica softverske dodatke koji se koriste na našim određenim web stranicama. Softverske dodatke možete da prepoznate na osnovu polja "Twitter-Tweet" ili "Follow". Stranice sa ovim softverskim dodacima uspostavljaju direktnu vezu s kompanijom Twitter i - u zavisnosti od Vašeg statusa prijave na Twitter-u - prosleđuju razne podatke. Usled toga eventualno postoji mogućnost da se prati način korišćenja naših web stranica koje bi Twitter mogao da koristi u sopstvene svrhe. Prikazani sadržaji softverskog dodatka se nalaze na Twitter serverima i samo se prikazuju na našim web stranicama. Mi nemamo uticaj na svrhu i obim podataka koje Twitter prikuplja kao ni na njihovu dalju obradu ob strane Twitter-a, niti imamo pristup tim podacima. Detaljnije informacije odredbama koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti kompanije Twitter možete pronaći pod http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD nudi softverske dodatke koji se koriste na našim web stranicama. Prilikom svake posete nekoj od naših web stranica koja sadrži funkcije koje LinkedIn nudi, uspostavlja se veza sa serverima koje LinkedIn koristi. LinkedIn dobija informaciju o tome da je korisnik posetio našu internet stranicu s Vašom IP adresom. Kada korisnik klikne na LinkedIn polje „Like/Share“ i pri tome je sa svojim nalogom prijavljen na LinkedIn-u, LinkedIn može sebi i korisničkom nalogu da generiše posetu korisnika naše internet stranice. Napominjemo da mi kao ponuđači internet stranica nemamo saznanja o sadržaju podataka koji su prosleđeni kao ni o njihovom korišćenju od strane LinkedIn-a.

Dodatne informacije o ovome možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka od kompanije LinkedIn pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Re-Targeting (usmeravanje)

Web stranice koriste takozvane Re-Targeting tehnologije. Mi ove tehnologije koristimo kako bismo za korisnika mogli da kreiramo interesantniju internet-ponudu. Ova tehnika omogućava da se korisnicima koji su već pokazali interesovanje za web stranicu i naše usluge ili proizvode- pristupi s reklamom dok se oni nalaze na web stranici trećih lica.

Ubeđeni smo da je za korisnika prikazivanje njegovim interesovanjima prilagođene individualne reklame po pravilu interesantnija od reklame koja nema nikakvu ličnu povezanost. Emitovanje takvih reklama na web stranici trećih lica vrši se na osnovu tehnologije kolačića i analize prethodnog korisničkog ponašanja. Ovaj način reklamiranja je potpuno anoniman. Ne sakupljaju se lični podaci niti dolazi do povezivanja korisničkog profila s korisnikovim ličnim podacima.

13. Naši podaci za kontakt

Stojimo Vam na raspolaganju ukoliko imate pitanja ili zahteve na temu obrade Vaših ličnih podataka.

Upit na temu Opšte odredbe o zaštiti podataka