Switch to your native language

INT
Uvek u Vašoj blizini
Mi smo u
Severna Makedonija
+43 2236 601-0

Saopštenje o zaštiti podataka

Ovo Saopštenje opisuje na koji način kompanija CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com, kao i sva preduzeća koncerna povezana s njom (grupacija „WALTER GROUP“, „mi“) obrađuje Vaše lične podatke. Spisak najznačajnijih preduzeća povezanih sa koncernom, u čije ime su sastavljene informacije u nastavku, možete pronaći ovde.

Grupacija WALTER GROUP je odgovorna za adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka i pridržava se svih propisa vezano za zaštitu, zakonito postupanje i čuvanje tajnosti ličnih podataka, kao i o sigurnosti podataka.

Sledeće verzije su uopštene i obuhvataju sve postupke obrade podataka unutar grupacije WALTER GROUP. To znači da će se sledeće verzije samo delimično odnositi na Vas.

1. Svrha obrade podataka

U osnovi WALTER GROUP obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:

 • Obrade naših ponuda i upita, npr., preko (potencijalnih) transportnih partnera, lica koja nameravaju da naruče prevoze, isporuke, porudžbine i sl. ili žele da sarađuju sa nama na drugi način
 • Pregovora oko zaključivanja ugovora i izrade ponuda i ugovora
 • Procena prikladnosti ugovornog partnera, kao npr. provere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacije naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje obaveza iz postojećih ugovora i ugovora o leasingu, računovodstvenih poslova, slanja opomena, obrade reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanja kvalitetom, reailzacije naše nabavke, optimalizacije naših usluga korišćenjem poslovnih aplikacija (npr. nadzor prevoza, portali, itd.)
 • Odnos sa klijentima (Customer Relationship) tj., npr., slanje informacija, biltena, ponuda i reklamnog materijala, redovna briga o klijentima, sprovođenje manifestacija itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
 • Razvoj novih proizvoda
 • Upravljanje društvima koncerna
 • Aktivnosti IT-infrastrukture, npr. osiguranje bezbednosti, aktuelnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Raspoloživost veb stranica: unapređenje i razvoj veb stranica, izrada statistika o korisničkom ponašanju, prepoznavanje, sprečavanje i istraživanje napada na veb stranice itd.

 

Grupacija WALTER GROUP dobija lične podatke

 • preko Vas lično: npr., prilikom slanja upita na nas, pregovora kod zakljućivanja ugovora, u okviru realizacije ugovora koji su zaključeni sa nama
 • preko društva koncerna koji pripadaju grupaciji WALTER GROUP
 • preko trećih lica, npr. transportnih partnera ili klijenata, u cilju obavljanja naloga
 • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, zemljišnih knjiga, baze službenih oglasa, registara udruženja, registara privrednih subjekata
 • preko Vašeg pregledača veb stranica (automatski) prilikom posete WALTER GROUP veb stranica

 

Stavljanje Vaših ličnih podataka na raspolaganje je dobrovoljno. Međutim, uspostavljanje poslovnih odnosa neće biti moguće ukoliko nismo u mogućnosti da raspolažemo potrebnim ličnim podacima. Takođe nećemo moći da garantujemo korišćenje svih funkcija naših veb stranica, ukoliko nam nisu na raspolaganju Vaši lični podaci koji su za to potrebni.

 

2. Kategorije obrađenih podataka

 • Podaci o imenu, npr. prezime, ime, korisničko ime itd.
 • Podaci o ličnosti, npr., starosna dob, pol, datum rođenja, nacionalnost, funkcija u preduzeću, kopije ličnih dokumenata itd.
 • Kontaktni podaci, npr., adresa, broj telefona, E-mail adresa itd.
 • Podaci za identifikaciju, npr., broj lične karte, broj pasoša, šifra klijenta itd.
 • Bankovni podaci, npr., broj tekućeg računa, podaci o bonitetu itd.
 • Službeni podaci, npr., brojevi spisa, poreski identifikacioni broj, depoziti na zarade, potvrda o zakupu (Nemačka) itd.
 • Podaci o vozilu, npr., registarski broj vozila, broj šasije, broj motora, oznaka, uverenje o registraciji, kartica za gorivo, informacije o dozvoli za voženje viljuškara itd.
 • Fotografija i video snimak
 • IT korisnički podaci, npr. podaci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena od strane eksterno dostupnih sistema itd.
 • Korisnički podaci sa veb stranica: datum i vreme-sati pristupanja, IP adresa, naziv i verzija pregledača veb stranice, obavezni kolačići itd.
 • Podaci o ponašanju osoba, npr., zapisi o ponašanju kod davanja odgovora i podsetnika, korespodencija i objašnjenja o aktuelnim naplatama, itd.
 • Rasno / etničko poreklo, npr., mesto rođenja iz ličnih dokumenata itd.
 • Podaci o lokaciji, npr., GPS podaci, vremenski pečat GPS signala, podaci o lokaciji (stepen geografske dužine i širine) itd.

3. Pravna osnova za obradu

Pravni osnov obrade Vaših podataka je:

 • Realizacija ugovornih obaveza i sprovođenja pripremnih ugovornih mera (član 6, stav 1, tačka b, OUZP), npr. kada mi organizujemo neometano odvijanje prevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave šteta, ispostavljamo račune, vršimo upravljanje kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo Vaše upite i odgovaramo na njih itd.
 • Naš legitimni interes (član 6., stav 1., tačka f, OUZP), npr. kada vam šaljemo informacije i ponude koje su za Vas izrađene, ukoliko saglasnost nije preduslov; naša obrada podataka unutar pravnog okvira, prosleđivanje podataka o vozaču ako je to potrebno za obavljanje prevoza i kada ne postoji direktan kontakt sa vozačem, obrada podataka koji su potrebni za neometano funkcionisanje naših veb stranica itd.
 • Zakonske obaveze (član 6, stav 1, tačka c, OUZP), npr. poreske obaveze, obaveze shodno Zakona o drumskom saobraćaju (StVO), Zakona o motornim vozilima (KFG), Krivičnom upravnom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako ne postoji ni jedan od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka zasniva se na vašoj saglasnosti shodno člana 6., stava 1., tačke a, OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo da opozovete datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na pravovaljanost obrade podataka koji su izvršeni do trenutka opoziva (tj. opoziv nije retroaktivan).

4. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka

Iz razloga koji su gore navedeni moguće je da WALTER GROUP Vaše lične podatke prosleđuje sledećim primaocima:

 • Društvima koje pripadaju koncernu, kao i njihovim saradnicima
 • trećim licima koje smo mi angažovali, npr. davaocima IT usluga, štamparijama, računskim centrima, hostingu, davaocima softverskih i servisnih usluga, npr. za slanje biltena, davaocima usluga u okviru regulisanja štete i odštetnih postupaka (osiguranja i osiguravajućih partnera), upravnicima zgrada, advokatima, poreskim savetnicima, javnim beležnicima, revizorima itd.
 • Osobama sa kojima imamo poslovne odnose, npr., transportni partneri, dobaljači, trgovinski partneri itd.
 • Službama javne uprave, npr. carini, MUP-u, konzularnim odeljenjima, službama regionalne uprave itd.

 

Jednim delom se informacije prosleđuju i primaocima koji se nalaze izvan Austrije i u izuzetnim slučajevima, trećim državama koje nisu bezbedne. Međutim, u tom slučaju vodimo računa o tome, da postoje adekvatne garancije o zaštiti podataka, npr., putem obavezujućih, internih propisa o zaštiti podataka ili standardnim EU klauzulama o zaštiti podataka.

5. Rok čuvanja

WALTER GROUP čuva Vaše lične podatke samo u okviru roka koji se smatra razumnim za postizanje navedenih svrha. Osim toga čuvamo Vaše lične podatke sve dok postoji zakonska obaveza čuvanja, ili ako još nisu istekli rokovi zastarevanja potencijalnilh pravnih zahteva.

6. Vaša prava vezana za lične podatke

Između ostalog imate pravo (pod pretpostavkom primenjivog prava) (i) da proverite da li smo mi, LKW WALTER, sačuvali Vaše podatke, koje smo podatke o Vama sačuvali, te da dobijete kopiju tih podataka, (ii), imate pravo da zatražite ispravku, dopunu ili brisanje vaših ličnih podataka koji su pogrešni ili nisu obrađeni na zakonit način, (iii) imate pravo da zatražite od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i (iv) pod određenim uslovima imate pravo da odbijete obradu Vaših ličnih podataka ili da opozovete prethodno datu saglasnost za njihovu obradu, (v) imate pravo da zatražite prenosivost podataka (vi) imate pravo da budete upoznati sa identitetom trećih lica kojima se Vaši lični podaci prosleđuju i (vii) imate pravo na podnošenje tužbe kod nadležnih službi.

7. Cookies

Naše veb stranice koriste takozvane kolačiće. Kolačić je mala datoteka, koja prilikom posete neke veb stranice može da bude sačuvana na Vašem računaru. WALTER GROUP u osnovi koristi kolačiće kako bi korisnicima ponudio dodatne funckije na veb stranici, npr. radi lakše navigacije na veb stranici, omogućavanja da nastavite sa korišćenjem veb stranice na onom mestu, na kom ste je napustili i/ili radi memorisanja Vaših želja ili podešavanja u slučaju da ponovo posetite veb stranicu. Kolačići ne mogu da pristupe, očitaju ili izmene nijedan drugi podatak na Vašem računaru.

Većina kolačića na našim veb stranicama su takozvani kolačići sesija ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada napustite veb stranicu. Pored toga WALTER GROUP koristi trajne kolačiće koji ostaju sačuvani na hard disku. Međutim, njih ručnim putem možete da obrišete u Vašem pregledaču. Inače vek trajanja ovih kolačića iznosi od 1 meseca do 10 godina. WALTER GROUP ove trajne kolačiće koristi kako bi mogao da Vas prepozna kada sledeći put ponovo posetite našu veb stranicu, kako bi Vam omogućio jednostavnije korišćenje veb stranice i kako bi mogao na najadekvatniji način da prilagodi internet ponude Vašim željama.

Pored toga WALTER GROUP koristi kolačiće trećih ponuđača (npr., Facebook-a, LinkedIn-a), koji pomažu kod kreiranja internet ponude koja je prilagođena Vašim interesovanjima. Stoga se prilikom korišćenja veb stranica memorišu i privremeni ili trajni kolačići trećih ponuđača. Isključiva namena ovih kolačića trećih ponuđača leži u tome, da se trećim ponuđačima omogući da Vam pristupe sa reklamama koje su skrojne prema Vašim interesovanjima. WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za zakonitu upotrebu tih kolačića od strane trećih lica.

Kolačići ne sadrže lične podatke. Sakupljaju se isključivo pseudonimizirani podaci pod ID-om korisnika, tj., npr., koju stranicu je korisnik posetio, kakve sadržaje je tražio itd. WALTER GROUP te pseudonimizovane podatke nikad neće povezati sa Vašim ličnim podacima.

Kada posetite naše veb stranice Vi aktivno možete da se složite sa čuvanjem kolačića. Uz to imate mogućnost da aktivirate odn. deaktivirate opciju o čuvanju samo određene vrste kolačića. Ukoliko želite da Vaša podešavanja vezano za kolačiće prilagodite kasnije, možete to u svakom trenutku ovde da uradite.

Pored toga možete da kontrolišete upotrebu kolačića na Vašem računaru podešavanjem Vašeg pregledača na takav način, da uvek primate obaveštenje kada neka veb stranica želi da memoriše kolačić. Kolačiće takođe možete da blokirate ili izbrišete i kada su prethodno sačuvani na Vašem računaru.

Međutim, deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može da umanji mogućnost korišćenja interneta i da Vas onemogući da u potpunosti koristite naše veb stranice.

8. Google Analytics

Veb stranice kompanije WALTER GROUP koriste Google Analytics, uslugu za analiziranje veb stranica kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće kako bi se omogućila analiza Vašeg korišćenja veb stranica i kako bi se na ekonomičan način izradila lako dostupna statistika pristupa (Obrađujemo podatke na osnovu našeg legitimnog interesa shodno § člana 6 stav 1 tačka f OUZP). Informacije koje se preko kolačića dobijaju o Vašem korišćenju naših veb stranica se po pravilu prenose na nekog Google servera u SAD, gde se i memorišu.

Naše veb stranice koriste mogućnost IP anonimizacije koju nudi Google Analytics. To znači da Google skraćuje Vašu IP-adresu još unutar država članica Evropske unije ili ostalih država koje su potpisnice Sporazuma o evropskom privrednom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se kompletna IP adresa prenosi na nekog Google servera u SAD i tamo skraćuje. Na osnovu zahteva kompanije WALTER GROUP, Google koristi ove informacije da bi mogao da proceni korišćenje veb stranica, sastavljao izveštaje o aktivnostima na veb stranicama i mogao kompaniji WALTER GROUP da pruži ostale usluge koje su povezane sa korišćenjem veb stranica i interneta. IP-adresu koja je u okviru Google Analytics prosleđena sa pregledača korisnika nije moguće povezati sa drugim podacima koje Google poseduje.

Možete da sprečite prikupljanje podataka (uklj. i vašu IP adresu) od strane Google-a koje generiše kolačić, a koji je povezan sa korišćenjem veb stranica, kao i obradu tih podataka od strane Google-a tako što ćete preuzeti i instalirati softverski dodatak za pregledač, koji je dostupan pod sledećim linkom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativno možete da sprečite korišćenje Google Analytics tako što ćete deaktivirati kolačiće za statistiku ovde kod podešavanja za kolačiće.

Dodatne informacije o uslovima korišćenja kompanije Google, kao i Izjavu o zaštiti podataka kompanije Google možete pronaći pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. pod http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-Marketing (preusmeravanje)

Veb stranice koriste Google Re-Marketing. Google Re-Marketing je usluga reklamiranja kompanije Google Inc. („Google“, Mountain View, SAD) putem koje na osnovu Vašeg korisničkog ponašanja prilikom prethodnih poseta našim veb stranicama možemo ciljano da Vam predstavimo reklamu koja bi mogla da Vas interesuje. Ta reklama se pojavljuje isključivo na Google mestima za reklamiranje, ili na reklamnim poljima od Google Adwords ili Google Display mreže.

Možete da sprečite uslugu Google Re-Marketing odn. da izmenite svoja podešavanja u okviru odeljka Upravljanje prikazivanja Google objava pod.

Alternativno možete da sprečite Re-Marketing na veb stranicama tako, što ćete deaktivirati reklamne kolačiće ovde u podešavanjima za kolačiće.

10. Hotjar

Povremeno i privremeno koristimo Hotjar, kako bismo bolje razumeli potrebe naših korisnika i optimalizovali ponudu na veb stranicama. Pomoću Hotjar tehnologije bolje sagledavamo iskustva naših korisnika na veb stranicama, npr. koliko vremena je korisnicima potrebno da bi popunili obrasce. Hotjar generiše informacije o terminalnom uređaju korisnika, njegovu anonimiziranu IP adresu, geografsku lokaciju, podešenost jezika i korisničke interakcije kao što su pokreti miša, kliktanja i unosi preko tastature. Uz to Hotjar koristi kolačiće radi ponovnog prepoznavanja korisnika. Ni Hotjar, niti mi te informacije koristimo za identifikaciju pojedinačnih korisnika, niti se one povezuju sa ostalim podacima o pojedinačnim korisnicima. Dodatne informacije možete pronaći ovde u Hotjar-ovoj Izjavi o zaštiti podataka .

Možete da se suprotstavite korišćenju Hotjar-a. Predmetno uputstvo možete pronaći pod www.hotjar.com/opt-out.

Alternativno možete da sprečite korišćenje Hotjar-a tako, što ćete deaktivirati kolačiće za statistiku u podešavanjima za kolačiće ovde.

11. Social Media Plugins

(1) Na mestima pojedinačnih veb stranica kompanije WALTER GROUP uključene su i aplikacije trećih lica (npr. AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), kao i sadržaji koji se memorišu na platformama trećih lica (npr. Youtube). Uprkos pažljivim proverama i aktivnim merama za osiguranje zaštite podataka, WALTER GROUP nema uticaja na način i upotrebu korisničkih podataka koje treća lica prikupe na veb stranicama kompanije WALTER GROUP. Odgovornost za ove podatke snose isključivo ponuđači tih aplikacija:

(1.1) Pojedine veb stranice kompanije WALTER GROUP sadrže AddThis-komponente. AddThis je usluga obeležavanja (Bookmarking), koja korisniku veb stranice omogućava da trenutno izabranu stranicu deli sa drugim korisnicima društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram i dr. Pomoću njih korisnik može da deli sadržaj veb stranice, da ga komentariše i ocenjuje. Kada korisnik koristi elemente AddThis, internet pregledač korisnika uspostavlja direktnu vezu sa serverima AddThis-a i evtl. izabranom društvenom mrežom ili uslugom obeležavanja (Bookmarking). Prilikom upotrebe AddThis-a koriste se kolačići. Podaci koji se pri tome dobijaju (kao npr. vreme korišćenja ili jezik pregledača) prenose se na AddThis LLC u SAD gde se prerađuju. Ukoliko sadržaje veb stranice šaljete društvenim mrežama, usluzi Bookmarking-a itd., moguće je da se kod predmetne mreže uspostavi veza između posete veb stranice i korisničkog profila. Dodatne informacije o obradi podataka (uključujući i svrhu njihovog korišćenja) od strane AddThis LLC i načina na koji AddThis LLC vrši zaštitu podataka možete pronaći pod http://www.addthis.com/privacy . Ostale informacije vezano za obradu podataka i zaštitu podataka putem društvenih mreža, usluge Bookmarking-a itd., kao i koje su opcije korisnika kod podešavanja možete pronaći u smernicama o zaštiti podataka predmetnih ponuđača. WALTER GROUP ne prosleđuje predmetne podatke trećim licima. Korišćenjem polja AddThis korisnik izjavljuje da je saglasan sa obradom podataka od strane AddThis LLC, i to u očiglednom obimu koji je definisan na veb stranici pod http://www.addthis.com. Korisnik u svakom trenutku može da se suprotstavi upotrebi korisničkih podataka aktiviranjem jednog „Opt Out kolačića“. Više informacija o ovome takođe možete pronaći na gore navedenoj veb stranici kompanije AddThis LLC. Ukoliko korisnik ne želi da AddThis preko veb stranice sakuplja korisničke podatke, korisnik ne sme da koristi AddThis elemente.

(1.2) Facebook Inc. sa sedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (skraćeno Facebook), nudi vlasnicima veb stranica softverske dodatke koji se koriste na pojedinačnim veb stranicama kompanije WALTER GROUP. Softverske dodatke možete da prepoznate na osnovu Facebook-logotipa odn. Facebook polja Like (sviđa mi se) i Recommend (preporučujem). Kada korisnik pristupi veb stranici kompanije WALTER GROUP koja sadrži taj softverski dodatak, korisnikov pregledač uspostavlja vezu sa serverima ponuđača softverskog dodatka. Facebook direktno prenosi sadržaj softverskog dodatka na pregledač korisnika i prikazuje ga u okviru stranice. WALTER GROUP nema uticaja na sadržaj koji se prikazuje putem softverskog dodatka. Facebook može eventualno da prati posetu veb stranice i da je poveže sa Facebook nalogom, ukoliko je korisnik registrovan kod Facebook-a ili je u skorije vreme posetio neku Facebook stranicu odn. neki Facebook-sadržaj. Kada korisnik aktivno koristi softverske dodatke, ako je korisnik npr. aktivirao taster Like ili poslao preporuku za stranicu, takođe se preko korisnikovog pregledača određene informacije prosleđuju direktno na Facebook, na šta kompanija WALTER GROUP nema nikakvog uticaja. Detaljnije informacije o načinu, svrsi i obimu prikupljanja podataka, kao i daljem obrađivanju i upotrebi korisničkih podataka od strane Facebook-a možete pronaći u Napomenama o zaštiti podataka na Facebook-u pod http://www.facebook.com/policy.php. Tamo korisnik može da sazna više o pravima i mogućnostima podešavanja radi zaštite sfere privatnosti. WALTER GROUP nema uticaja na svrhu i obim podataka koje Facebook prikuplja, niti WALTER GROUP ima pristup tim podacima. (1.3) Twitter Inc. sa sedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD (skraćeno Twitter) nudi vlasnicima veb stranica softverske dodatke koji se koriste na pojedinačnim veb stranicama kompanije WALTER GROUP. Softverske dodatke možete da prepoznate na osnovu polja "Twitter-Tweet" ili "Follow". Stranice sa ovim softverskim dodacima uspostavljaju direktnu vezu sa kompanijom Twitter i - u zavisnosti od Vašeg statusa prijave na Twitter-u - prosleđuju raznovrsne podatke. Usled toga eventualno postoji mogućnost da se prati način korišćenja veb stranica kompanije WALTER GROUP koje bi Twitter mogao da koristi u sopstvene svrhe. Prikazani sadržaji softverskog dodatka se nalaze na Twitter serverima i samo se prikazuju na veb stranicama kompanije WALTER GROUP. WALTER GROUP nema uticaja na svrhu i obim podataka koje Twitter prikuplja, kao ni na njihovu dalju obradu ob strane Twitter-a, niti WALTER GROUP ima pristup tim podacima. Detaljnije informacije o Odredbama koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti kompanije Twitter možete pronaći pod http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD nudi softverske dodatke koji se koriste na veb stranicama kompanije WALTER GROUP. Prilikom svake posete neke od naših veb stranica koja sadrži funkcije koje LinkedIn nudi, uspostavlja se veza sa serverima koje LinkedIn koristi. LinkedIn dobija informaciju o tome, da je korisnik posetio našu internet stranicu sa Vašom IP adresom. Kada korisnik klikne na LinkedIn polje „Like/Share“, i pri tome je sa svojim nalogom prijavljen na LinkedIn-u, LinkedIn može sebi i korisničkom nalogu da generiše posetu korisnika naše internet stranice. WALTER GROUP napominje da oni, kao ponuđači internet stranica, nemaju saznanja o sadržaju podataka koji su prosleđeni, kao ni o njihovom korišćenju od strane LinkedIn-a.

Dodatne informacije o ovome možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka od kompanije LinkedIn pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Re-Targeting (usmeravanje)

Veb stranice koriste takozvane Re-Targeting tehnologije. WALTER GROUP koristi te tehnologije kako bi za korisnika mogao da kreira interesantniju internet ponudu. Ova tehnika omogućava da korisnicima, koji su već pokazali interesovanje za veb stranicu i usluge ili proizvode kompanije WALTER GROUP, pristupi sa reklamom dok se oni nalaze na veb stranici trećih lica.

Kompanija WALTER GROUP je ubeđena da je za korisnika umetanje individualizovane reklame prema njegovim interesovanjima po pravilu interesantnija od reklame koja nema nikakvu ličnu referencu. Umetanje tih reklamnih sredstava na veb stranice trećih lica vrši se na osnovu tehnologije kolačića i analize prethodnog korisničkog ponašanja. Ovaj način reklamiranja je potpuno anoniman. Ne sakupljaju se lični podaci, niti dolazi do povezivanja korisničkog profila sa korisnikovim ličnim podacima.

13. Naši podaci za kontakt

Ukoliko imate pitanja ili zaheve vezano za obradu Vaših ličnih podataka stojimo Vam na raspolaganju centralno, preko svih preduzeća koja pripadaju koncernu WALTER GROUP.

Upit na temu Opšte odredbe o zaštiti podataka