Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Altid i nærheden af dig
Vi er i
Danmark

Meddelelse om databeskyttelse

I denne meddelelse beskrives, hvordan CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] behandler dine persondata.

CONTAINEX bærer ansvaret for at beskytte dine persondate i tilstrækkelig grad og overholder alle lovregler vedrørende beskyttelse, retmæssig håndtering og hemmeligholdelse af persondate samt datasikkerhed.

Følgende forklaringer er almene og vedrører samtlige databehandlingsprocesser hos CONTAINEX. Det betyder, at ikke alle de følgende forklaringer er relevante for dig.

1. Formål med databehandlingen

Vi behandler hovedsageligt persondata til følgende formål:

 • Behandling af tilbud og forespørgsler til os, fx fra (potentielle) transportpartnere, fra personer, der ønsker at afgive ordre på transporter, leveringer, bestillinger m.m. eller på anden måde ønsker et samarbejde.
 • Kontraktforhandlinger og udarbejdelse af tilbud og kontrakter
 • Vurdering af en kontraktpartners egnethed, som fx bonitetsvurdering af potentielle kunder, leverandører etc.
 • Afvikling af vores kontrakts- og forretningsforhold, fx gennemførelse af transporter (disposition) og leverancer, opfyldelse af lager- og leasingkontrakter, regnskabsførelse, rykkerskrivelser, behandling af reklamationer og skadestilfælde, kvalitetsmanagement, afvikling af indkøb, optimering af vores ydelser gennem anvendelse af business-løsninger (fx transportovervågning, portaler etc.)
 • Customer Relationship, dvs. fx forsendelse af informationer, nyhedsbreve, tilbud og reklamemateriale, løbende kunderådgivning, gennemførelse af arrangementer etc.
 • Tegning og administration af forsikringer, afvikling af skadestilfælde
 • Fleet Management: Service og vedligeholdelse af vores køretøjer
 • Produktudvikling
 • Administration af koncernselskaber
 • Drift af IT-infrastruktur, fx garanti for sikkerhed, aktuel teknisk standard, service etc.
 • Tilgængelighed af websider: Forbedring og udvikling af websider, generering af brugsstatistikker, opsporing, forhindring og undersøgelse af angreb på websider etc.

 

Vi modtager persondata

 • fra dig selv: fx ved forespørgsler rettet til os, ved forberedelse af kontrakter, som led i opfyldelsen af kontrakter, der indgået med os
 • fra koncernselskaber inden for WALTER GROUP
 • fra tredjemand, fx fra transportpartnere eller kunder med henblik på afvikling af ordren
 • fra offentlig tilgængelig kilder, fx firmaregistre, tingbøger, databaser over retskilder, foreningsregistre, erhvervsregistre
 • fra din webbrowser (automatisk), når du besøger vores websider, afhængig af, hvilke indstillinger du har valgt.

 

Det er frivilligt, om du vil stille dine personrelaterede data til rådighed for os. Det vil dog ikke være muligt at indgå forretningsforbindelser med os, hvis de nødvendige personrelaterede data ikke står til rådighed for os. Ligeledes kan vi heller ikke garantere, at du har tilgang til alle funktioner på vores websider, hvis du ikke stiller de nødvendige personrelaterede data til rådighed for os.

 

2. Følgende kategorier af data behandles:

 • Navnedata, fx fornavn, efternavn, username etc.
 • Personlige data, fx alder, køn, fødselsdag, nationalitet, rolle i virksomheden, kopier af legitimation etc.
 • Kontaktdata, fx adresse, telefonnummer, e-mailadresse etc.
 • Identifikationsdata, fx nummer på legitimationspapir, pasnummer, kundenummer etc.
 • Bankdata, fx kontonummer, oplysninger om bonitet etc.
 • Officielle data, fx journalnumre, skattenummer, udpantning i løn, lejepas (Tyskland) etc.
 • Køretøjsdata, fx køretøjsnummer, stelnummer, motornummer, registreringsnummer, registreringsbevis, tankkort, informationer om gaffeltruckførerbevis etc.
 • Billedfiler og videooptagelser
 • IT-brugsdata, fx forbindelsesdata, logg-in-informationer, adgangsinformationer, IP-adresse, referrer, username til udefra tilgængelige systemer etc.
 • Brugsdata websider: Dato og klokkeslæt for opkaldet, IP-adresse, navn og version af webbrowser, visse cookies etc.
 • Oplysninger om personers adfærd, fx bemærkninger om besvarelsesadfærd og reminder, korrespondence og forklaringer på løbende registreringer etc.
 • Etnisk herkomst, fx fødested angivet i pas etc.
 • Positionsdata, fx GPS-data, tidsstempel GPS signal, positionsdata (længde- og breddegard) etc.

3. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine data er:

 • Opfyldelse af en kontrakt og gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt (artikel 6 stk. 1 litra b GDPR), fx når vi organiserer gnidningsløse transporter og leveringer, behandler reklamationer og skadesanmeldelser, skriver fakturaer, driver kvalitetsmanagement, udarbejder tilbud, behandler og besvarer dine forespørgsler etc.
 • Vores vægtige legitime interesse (artkel 6 stk. 1 litra GDPR), fx når vi fremsender skræddersyede informationer og tilbud, såfremt der ikke kræves samtykke; vores databehandling som led i retsforfølgelse, fremsendelse af chaufførdata, når disse er nødvendigt for afvikling af transporten, og der ikke er direkte kontakt til chaufføren, behandling af data, der er nødvendige for, at sikre funktionerne på vores webside etc.
 • Retlige forpligtelser (artikel 6 stk. 1 litra c GDPR), fx skatteretlige forpligtelser, forpligtelser i henhold til færdselsloven, lov om køretøjer, forvaltningsstraffeloven, forvaltningslove, hvidvaskloven etc.
 • Såfremt ingen af de nævnte retsgrunde foreligger, beror vores databehandling på dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a i GDPR. Du har selvfølgelig til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen (dvs: tilbagetrækning af samtykke gælder ikke med tilbagevirkende kraft).

4. Overførsel af dine personrelaterede data

For at opfylde ovennævnte formål kan det forekomme, at vi overfører dine persondata til følgende modtagere:

 • selskaber, der tilhører vores koncern samt disses medarbejdere
 • tredjemand, der arbejder for os, fx IT-udbydere, trykkefirmaer, edb-centre, hosting, software- og service-providere, fx til forsendelse af nyhedsbreve, tjenesteydelser som led i skadesregulering og skadesafvikling (forsikringer og forsikringspartnere), ejendomsadministratorer, advokater, skatterådgivere, notarer, revisorer etc.
 • Personer, der står i et forretningsforhold til os, fx transportpartnere, leverandører, handelspartnere etc.
 • Offentlige myndigheder, fx toldkontorer, Indenrigsministeriet, ambassader, forvaltningsenheder etc.

 

Data videregives til en vis grad også til modtagere uden for Østrig og i undtagelsestilfælde til ikke sikre tredjelande. I dette tilfælde sørger vi for, at der består egnede databeskyttelsesgarantier, fx gennem bindende virksomhedsinterne databeskyttelsesforskrifter eller EU-standardbeskyttelsesklausuler.

5. Opbevaringstid

Vi opbevarer kun dine persondata så længe, som det med rimelighed anses for nødvendigt for at opfylde de nævnte formål. Derudover gemmer vi dine persondata i overensstemmelse med lovpligtige opbevaringsfrister eller så længe, forældelsesfrister for potentielle retskrav endnu ikke er udløbet.

6. Dine rettigheder i forbindelse med personrelaterede data

Du har blandt andet ret til (under forudsætning af, at der er lovgrundlag for det) (i) at kontrollere, om og hvilke persondata vi har gemt om dig og ret til at modtage kopier af disse data, (ii) berigtigelse, supplering eller sletning af dine persondata, hvis de er ukorrekte eller ikke behandles i overensstemmelse med loven, (iii) at forlange, at vi begrænser behandlingen af dine persondata, og (iv) under visse omstændigheder at modsætte dig behandlingen af dine persondata eller tilbagekalde det samtykke, du har afgivet, (v) forlange dataportabilitet, (vi) at kende identiteten af tredjemand, som dine persondata videresendes til og (vii) indgive klage til den ansvarlige myndighed.

7. Cookies

På vores websider anvendes såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, der kan gemmes på din computer, når du besøger en webside. Vores websider anvender principielt cookies for at tilbyde brugere yderligere funktioner på websiden, fx for at gøre det lettere for dig at navigere på websiden, give dig mulighed for at vende tilbage og fortsætte samme sted på websiden, hvor du har forladt den, og/eller gemme dine præferencer eller indstillinger til næste gang, du besøger websiden. Cookies har ikke tilgang til nogen andre data på din computer og kan ikke læse eller forandre dem.

De fleste cookies på vores websider er såkaldte sessioncookies eller temporære cookies. De slettes automatisk, når du igen forlader websiden. Derudover anvender vi permanente cookies, der forbliver gemt på harddisken, men du kan slette dem manuelt i din browser. Hvis du ikke sletter dem, har sådanne cookies en levetid på fra 1 måned til 10 år. Vi anvender sådanne permanente cookies for at genkende dig, når du næste gang besøger vores webside, så vi på den måde kan gøre brugen af websiden nemmere for dig og tilpasse internettilbuddet optimalt til dine ønsker.

Vi anvender desuden cookies fra tredjemandsudbydere, som bidrager til at gøre internettilbuddet mere interessant for dig. Når du bruger websiden, gemmes derfor også temporære og permanente cookies fra tredjemand. Det eneste formål med disse cookies fra tredjemand er at give tredjemandsudbyderne mulighed for at kontakte dig med målrettet reklame. Vi påtager os intet ansvar for den retmæssige anvendelse af cookies fra tredjemand.

Du kan ved besøg på vores webside give aktivt samtykke til, at der gemmes cookies, der går ud over det teknisk nødvendige. Du har desuden mulighed for kun at aktivere henholdsvis deaktivere lagring af bestemte typer af cookies. Ønsker du på et senere tidspunkt at tilpasse dine cookie-indstillinger, kan du når som helst gøre det i cookie-indstillingerne.

Du kan derudover kontrollere cookies på din computer ved at vælge dine browserindstillinger således, at du får en meddelelse, når en webside gemmer cookies. Du kan også blokere eller slette cookies, efter at de er blevet gemt på din computer.

Hvis cookies er forbundet med, at persondata gemmes i et tredjeland uden for det område, hvor databeskyttelsesforordningen (GDPR) gælder, og hvor der ikke består bilaterale aftaler om et rimeligt beskyttelsesniveau, gemmes disse data kun, hvis du har givet dit samtykke dertil.

Deaktivering, blokering eller sletning af cookies kan dog begrænse din online-oplevelse og hindre dig i at udnytte vores webside fuldt ud.

8. Google Analytics

Vores websider anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender cookies for at muliggøre en analyse af brugen af websiden og på en billig måde opstille en let anvendelig besøgsstatistik for vores websider. De informationer, der via cookies samles om brugernes anvendelse af vores websider, sendes i reglen til en af Googles servere i USA og gemmes der, såfremt du har givet samtykke dertil.

Vores websider anvender de muligheder for IP-anonymisering, som Google Analytics tilbyder. Det betyder, at brugerens IP-adresse forkortes af Google allerede inden for medlemsstaterne af den Europæiske Union eller i andre lande, der er medlemmer af aftalen om den Europæiske Økonomiske Sammenslutning. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fuldstændige IP-adresse til en af Googles servere i USA og forkortes der. Google bruger disse informationer til på vores vegne at evaluere din brug af websiderne, for at udfærdige rapporter om aktiviteten på websiderne og for at tilbyde os yderligere serviceydelser, der er forbundet med brugen af websiderne og internettet. Den IP-adresse, der som led i Google Analytics sendes fra brugerens browser, sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan forhindre registrering af de data, der via cookies genereres om brugen af websiden (inkl. din IP-adresse) til google, og at Google behandler disse data, ved at downloade og installere browser-plugins, som du finder under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt kan du forhindre anvendelse af Google Analytics ved at deaktivere statistik-cookies i dine cookie-indstillinger.

Nærmere oplysninger om Googles brugerbetingelser samt Googles databeskyttelseserklæring finder du under http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-Marketing

Websiderne anvender Google Re-Marketing. Google Re-Marketing er en annoncetjeneste under Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), ved hjælp af hvilken vi på grundlag af din brugeradfærd ved tidligere besøg på vores websider kan tilbyde dig målrettede annoncer, som vi tror vil have din interesse, såfremt du har givet dit samtykke dertil. Disse annoncer vises kun på Google annonceringssteder, enten på annonceflader hos Google Adwords eller Google Display Network.

Du kan modsætte dig Google Re-Marketing i Google annonce-manager hhv. redigere dine indstillinger.

Alternativgt kan du forhindre re-Marketing på websiderne ved at deaktivere marketing cookies i dine cookieindstillinger.

10. Hotjar

Af og til anvender vi Hotjar for bedre at lære at forstå vores brugeres behov og optimere tilbuddet på websiderne, såfremt du har givet dit samtykke dertil. Ved hjælp af teknologien fra Hotjar får vi en bedre forståelse for vores brugeres erfaring med websiderne, fx hvor lang tid brugeren behøver for at udfylde formularer. Hotjar registrerer informationer om brugerens enhed, dens anonymiserede IP-adresse, den geografiske placering, sprogindstillinger samt brugerinteraktioner så som bevægelser med musen, klik og indtastninger. Desuden udnytter Hotjar cookies til at genkende besøgende. Informationerne anvendes hverken af Hotja eller af os til at identificere enkelte brugere, ligesom de heller ikke sammenføres med andre data om enkelte brugere. Yderligere oplysninger finder du i Hotjars databeskyttelseserklæring her.

Du kan modsætte dig anvendelsen af Hotjar. Der ligger en vejledning under www.hotjar.com/opt-out.

Alternativt kan du forhindre anvendelsen af Hotjar ved at deaktivere statistik-cookies i dine cookie-indstillinger.

11. Social Media Plugins

(1.1) Enkelte af vores websider indeholder ShareThis-komponenter. ShareThis er en bogmærketjeneste, som gør det muligt for brugeren af websiden at dele den aktuelt valgte side med andre brugere på sociale netværk som Facebook, Twitter, Instagram m.m. Brugeren kan dermed dele, kommentere og vurdere websidens indhold. Når brugeren udnytter ShareThis-elementer, opbygger brugerens internet-browser en direkte forbindelse til servere hos ShareThis og eventuelt også hos det valgte sociale netværk eller bogmærketjenester. Ved anvendelsen af ShareThis bruges cookies. De data, der derved genereres (som fx tidspunktet for brugen eller browsersprog), overføres til Share Inc. i USA og behandles der. Når du sender indhold fra websiden til sociale netværk, bogmærketjenester etc., kan der knyttes forbindelse mellem besøget på websiden og brugerprofilen i det pågældende netværk. Nærmere oplysninger om databehandling (inklusive anvendelsesformål) og databeskyttelse hos ShareThis Inc. findes på https://sharethis.com/privacy. Yderligere oplysninger om databehandling og databeskyttelse på de sociale netværk, bogmærketjenester etc. samt brugerindstillingsmuligheder kan læses i de respektive udbyderes retningslinjer for databeskyttelse. Vi videregiver ikke de pågældende data til tredjemand. Med brugen af ShareThis-felter erklærer brugeren sig indforstået med behandling af data via ShareThis inc. i det omfang, det fremgår af websiden https://sharethis.com. Brugeren kan til enhver tid modsætte sig anvendelsen af brugerdata ved at vælge „Opt Out Cookies“. Nærmere oplysninger om dette fremgår ligeledes af den førnævnte webside hos ShareThis Inc. Hvis en bruger ikke ønsker, at ShareThis samler brugerdata via websiden, skal brugeren undlade at anvende ShareThis-elementerne.

(1.2) Facebook Inc. med sæde i 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (kort Facebook), tilbyder plug-ins til operatører af websider, og disse anvendes på enkelte af vores websider. Disse plug-ins kan kendes på Facebook-logoet eller Facebook-like-knappen og Facebook-anbefalingsknappen. Når brugeren klikker ind på en af vores websider, som indeholder disse plug-ins, opbygger brugerens browser en forbindelse til plugin-udbyderens server. Indholdet af plug-in'et sendes fra Facebook direkte til brugerens browser og vises tilsvarende i kanten af siden. Vi har ingen indflydelse på det indhold, plug-in'et viser. Facebook kan eventuelt følge brugerens besøg på de pågældende sider på websiden og tilordne det til en Facebook-konto, hvis brugeren er registreret hos Facebook eller for nylig har besøgt en Facebook-side eller en anden side med Facebook-indhold. Hvis brugeren anvender plug-ins aktivt, fx hvis brugeren aktiverer like-knappen eller sender en anbefaling af siden, overføres ligeledes informationer fra brugerens browser direkte til Facebook, uden at vi har indflydelse på det. Nærmere oplysninger om art, formål samt videre behandling og anvendelse af brugerens data hos Facebook findes i databeskyttelsesinformationerne fra Facebook under http://www.facebook.com/policy.php. Der får brugeren også mere at vide om sine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af privatsfæren. Vi har ingen indflydelse på formål og omfang af dataregistreringen hos Facebook eller den videre behandling hos Facebook, ligesom vi heller ikke har adgang til disse data. (1.3) Twitter Inc. med sæde i 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (kort Twitter) tilbyder plug-ins til operatører af websider, og disse anvendes på enkelte af vores websider. Disse plug-ins kan kendes på "Twitter-Tweet" eller "Follow-knappen". Sider med disse plug-ins opretter en direkte forbindelse til Twitter og videresender - afhængig af din login-status hos Twitter - forskellige data. Derved kan der muligvis drages konklusioner om brugen af vores websider, som Twitter eventuelt kan anvende til egne formål. Det indhold, der vises via plug-ins, ligger på servere hos Twitter og vises blot på vores websider. Vi har ingen indflydelse på formål og omfang af dataregistreringen hos Twitter eller den videre databehandling hos Twitter, og vi har heller ikke adgang til disse data. Nærmere oplysninger om Twitters bestemmelser om databeskyttelse kan du finde under http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA tilbyder Plug-Ins, der anvendes på vores websider. Hver gang der klikkes ind på en af siderne under vores webside, der indeholder funktioner fra LinkedIn, oprettes en forbindelse til servere hos LinkedIn. LinkedIn bliver informeret om, at brugeren har besøgt vores internetsider med sin IP-adresse. Hvis brugeren klikker på „Like/Share-knappen fra LinkedIn og samtidig er logget ind på sin konto hos LinkedIn, kan LinkedIn tilordne brugerens besøg på vores internetsider til brugeren og dennes brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbydere af siderne ikke har kendskab til indholdet af de videresendte data og heller ikke til brugen af dem hos LinkedIn.

Yderligere oplysninger herom finder du i databeskyttelseserklæringen fra LinkedIn under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Re-targeting

Vores websiderne anvender såkalte re-targeting-teknologier. Vi anvender disse teknologier for at udforme internettilbuddet mere interessant for brugeren. Denne teknik gør det muligt at kontakte brugere, der allerede har vist interesse for websiden samt vores produkter og ydelser på andres websider.

Vi er overbevist om, at visning af en personligt målrettet og interesserelateret annoncering i reglen er mere interessant for brugeren end reklame, der ikke har et sådant personligt tilsnit. Visning af reklamer på tredjemands websider sker på basis af en cookie-teknologi og en analyse af tidligere brugeradfærd. Denne form for annoncering sker fuldkommen anonymt. Der gemmes ingen persondata, og ingen brugerprofiler sammenføres med brugerens persondata.

13. Vores kontaktdata

Vi står gerne til rådighed for dig, hvis du har spørgsmål eller anliggender i forbindelse med behandling af dine persondata.

Spørgsmål vedrørende databeskyttelsesforordningen (DPSR)