Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Upit
Uvek u Vašoj blizini
Mi smo u Severnoj Makedoniji

Uslovi korišćenja

I. Opšti uslovi korišćenja web stranica grupe WALTER GROUP

I.1. Područje važenja i obim usluge

(1) Predmet ovih uslova korišćenja je korišćenje web stranica (u daljem tekstu „web stranica“), koje je stavilo na raspolaganje preduzeće LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG i sa njim povezana preduzeća u sastavu koncerna (u daljem tekstu „web stranica“).

(2) Ova strana sadrži opšte Uslove korišćenja web strane. Samim pozivanjem ili korišćenjem web strane (u daljem tekstu „korišćenje“) svi korisnici i posetioci (u daljem tekstu „korisnici“) prihvataju važenje opštih Uslova korišćenja. Grupa WALTER GROUP zadržava pravo na promenu Uslova korišćenja u svako doba, prema sopstvenoj proceni.

(3) Alternativa za registrovane korisnike: Klikom na polje „Saglasan“ ili „Poslati“ korisnik se obavezujuće slaže sa Uslovima korišćenja web strane kao za korisnika. Grupa WALTER GROUP zadržava pravo na promenu priloženih Uslova korišćenja prema sopstvenoj proceni. Kako bi i dalje mogao da koristi usluge grupe WALTER GROUP, neophodno je da korisnik još jedanput da svoju saglasnost sa izmenjenim uslovima korišćenja, kao što je gore opisano, klikom na polje „Saglasan“ ili „Poslati“.

(4) Grupa WALTER GROUP na svojoj web stranici nudi informacije u vezi sa strukom i preduzećem, namenjene klijentima, transportnim partnerima i osobama koje su konkurisali za radno mesto. Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registrovanim korisnicima.

(5) Grupa WALTER GROUP je ovlašćena da sasvim ili delimično ukine svoju web stranicu i proizvoljno promeni njezine sadržaje odnosno usluge. Grupa WALTER GROUP ne garantuje stalnu raspoloživost web stranice grupe WALTER GROUP. Ne postoji pravo na korišćenje ili održavanje web stranice grupe WALTER GROUP.

I.2. Zaštitna prava / intelektualno vlasništvo

(1) Celokupan sadržaj web stranica (ilustracije, tekstovi, formulacije, marke, slike, video zapisi, grafike) je u intelektualnom vlasništvu grupe WALTER GROUP ili njenih ugovornih partnera. Korišćenjem web stranice grupe WALTER GROUP, korisnik ne ostvaruje licencno prava ili ostala korisnička prava u pogledu prava koja se nalaze na web stranici (npr. intelektualno vlasništvo, autorska prava i srodna prava itd.). Brendovi, dizajn, slike, tekstovi, delovi teksta i ostali sadržaji web stranice grupe WALTER GROUP ne smeju se bez prethodne pismene saglasnosti grupe WALTER GROUP menjati, kopirati, umnožavati, upotrebljavati, dopunjavati ili obrađivati na neki drugi način. To se ne odnosi na umnožavanje, obradu ili korištenje onih materijala, koji su izričito ponuđeni za upotrebu.

I.3. Odgovornost

(1) Grupa WALTER GROUP odgovara za eventualne štete, koje korisniku mogu da nastanu prilikom korišćenja web stranice grupe WALTER GROUP, samo u slučaju predumišljaja ili grubog nehata.

(2) Grupa WALTER GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili gubitke, koje pretrpi korisnik - direktne ili indirektne, neposredne ili posledične, bez obzira na to da li oni proizlaze iz ugovora, prava na naknadu štete (uključujući nehat) ili na bilo koji drugi način, ukoliko oni spadaju u jednu od sledećih kategorija::

(i) Propuštena dobit i posledične štete
(ii) Slučajni gubici i propuštena dobit
(iii) Propuštene poslovne mogućnosti
(iv) Gubitak goodwill-a i gubitak podataka

(3) Grupa WALTER GROUP je uložila sve moguće napore kako bi informacije objavljene na web stranici grupe WALTER GROUP u momentu stavljanja na raspolaganju bile tačne i potpune. Grupa WALTER GROUP ne daje garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije objavljene na web stranici, kao sto su npr. prenos podataka putem interneta, usluge koje nude treći ponuđači, eksterni linkovi ili drugi sadržaji, koji se direktno ili indirektno koriste na web stranici grupe WALTER GROUP ili koji mogu da se pozovu sa nje. Grupa WALTER GROUP takođe zadržava pravo da bez prethodne najave promeni ili dopuni objavljene informacije.

(4) Grupa WALTER GROUP ne odgovara za štete, nastale nestručnom primenom ili zloupotrebom korisničkog profila od strane samog korisnika, zloupotrebom ili gubitkom identifikacionih obeležja ili podataka koje je korisnik sačuvao.

I.4. Raspoloživost

(1) Grupa WATER GROUP se trudi da kontinuirano održava web stranicu i da je čini dostupnom – u skladu sa merilima postojećih tehničkih, privrednih, preduzetničkih i organizacionih mogućnosti.

(2) Grupa WALTER GROUP ne preuzima odgovornost ili garanciju da će web stranica grupe WALTER GROUP ili njeni sadržaji neprekidno ili uopšte stajati na raspolaganju, da će biti bez grešaka ili da će greške biti uklonjene, kao ni za to da će web stranica grupe WALTER GROUP ili pomoćna sredstva (kao npr. server) biti bez virusa ili drugih opasnih sastavnih delova. Grupa WALTER GROUP izričito isključuje svaku odgovornost za štete bilo koje vrste, koje proizlaze iz stavljanja na raspolaganje web stranice grupe WALTER GROUP ili pomoćnih sredstava, ukoliko je to zakonski dozvoljeno.

(3) Grupa WALTER GROUP ne preuzima odgovornost u slučaju nedostupnosti svoje web stranice zbog tehničkih ili drugih problema.

I.5. Eksterni linkovi

Web stranica grupe WALTER GROUP sadrži eksterne linkove, koji vode do drugih web stranica trećih ponuđača. Grupa WALTER GROUP nema nikakvog uticaja na raspoloživost, kvalitet i sadržaj web stranica, s kojima je povezana eksternim linkovima i ne preuzima odgovornost za sadržaje eksternih web stranica koje krše važeće pravne propise ili na neki drugi način prouzrokuju neku štetu korisnicima.

I.6. Zaštićene stranice

Internet stranica delimično sadrži SSL-sertifikate preduzeća SwissSign. SSL-sertifikati preduzeća SwissSign sadrže pored efikasnog kodiranja korisničkih podataka za vreme prenosa istih do web servera takođe i identifikaciju ponuđača (WALTER GROUP) kao i proveru ispravnosti internet stranice u cilju zaštite protiv mrežne krađe identiteta.
Korisnik izjavljuje da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja preduzeća SwissSign Gold CP/CPS (respository.swisssign.com) i SwissSign Gold End User Agreements (respository.swisssign.com) da je iste pročitao i da ih prihvata kao i da će ih se pridržavati. WALTER GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost prema korisniku u vezi sa korišćenjem SSL-sertifikata.

I.7. Lozinke i korisnički računi

(1) Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registrovanim korisnicima. Nakon registracije i provere od strane grupe WALTER GROUP, korisnik dobija lozinku za pristup korisničkom računu.

(2) Korisnik je odgovoran za čuvanje poverljivosti lozinke i ostalih podataka, kao i za sve aktivnosti, koje se vrše u vezi sa korisničkim računom. Svaka nedozvoljena upotreba korisničkog računa ili drugi prekršaji kojima se ugrožava bezbednost moraju se bez odlaganja saopštiti grupi WALTER GROUP. Registracija korisničkog računa odnosno prijava za pretplatu vezana je za partnerski broj korisnika. Korisnik nije ovlašćen, da partnerski broj ili lozinku otkriva drugim licima ili da ih njima stavlja na raspolaganje. Svako otkrivanje partnerskog broja i/ili lozinke od strane korisnika može da dovede do brisanja korisničkog računa odn. obustave pretplate.

(3) Podaci, sadržaji i informacije, koji su korisniku poznati na osnovu njegovog korisničkog računa, ne smeju se prosleđivati neovlašćenim trećim licima.

(4) Grupa WALTER GROUP zadržava pravo da registraciju ili prijavu za dobivanje neke pretplatničke usluge odobri ili odbije bez navođenja razloga. Osim toga grupa WALTER GROUP je ovlašćena da blokira svaki korisnički računl ili prijem pojedinačnih pretplatničkih usluga bez navođenja razloga.

I.8. Pozivanje štetnog materijala

Grupa WALTER GROUP zabranjuje postavljanje kompjuterskih programa, datoteka i ostalih materijala, koji sadrže štetna i/ili prekidajuća obeležja kao viruse, manipulisane datoteke, "sakrivene" datoteke (kao npr. slike, koje su integrisane u audio-datotekama), računarske crve, trojanske konje ili botove za pomeranje sadržaja na ekranu, slikanja ekrana i za ostale aktivnosti koje generalno mogu da ometaju integritet ili funkciju web stranice ili onlajn komunikacije.

I.9. Elektronski napadi

(1) Zabranjeni su elektronski napadi svake vrste na web stranicu grupe WALTER GROUP ili sve podatke grupe WALTER GROUP povezane sa njom ili na podatke pojedinačnih korisnika.

(2) Svaki elektronski napad dovodi do momentalnog isključenja korisnika, u čiju sferu spada taj napad, te će biti građanskopravno i krivičnopravno gonjen.

II.1. Sudska nadležnost

Ovaj ugovor temelji se na austrijskom pravu. Za rešavanje sporova nadležan je Trgovački sud u Beču (Wien, Innere Stadt). Vredi isključivo austrijsko pravo bez primene UN-kupoprodajnog prava i normi upućivanja iz austrijskog Međunarodnog privatnog prava.

II.2. Promene i dopune, salvatorna klauzula

(1) Promene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku. Usmeni sporedni dogovori nisu važeći.

(2) Ukoliko jedan ili više uslova ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga postanu nevažeći, pravovaljanost ostalih odredbi ugovora ostaje nedirnuta.