Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Zapytanie
Zawsze w Państwa okolicy
Jesteśmy w Polsce
+48 22 10 46 333

Warunki użytkowania

I. Ogólne warunki korzystania z witryn internetowych WALTER GROUP

I.1. Zakres stosowania warunków i zakres usług

(1) Przedmiotem niniejszych "Ogólnych warunków korzystania" jest korzystanie ze stron internetowych (zwanych dalej witryną internetową), udostępnianych przez LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG i przedsiębiorstw grupy z nią powiązanych (zwanych dalej WALTER GROUP).

(2) Niniejsza strona zawiera ogólne warunki korzystania z witryny internetowej. Przez otwarcie lub korzystanie z witryny internetowej (zwane dalej korzystaniem) wszyscy użytkownicy i goście (zwani dalej użytkownikami) akceptują obowiązywanie "Ogólnych warunków korzystania z witryny". WALTER GROUP zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków korzystania z witryny w każdej chwili i według własnego uznania.

(3) Alternatywa dla zarejestrowanych użytkowników: Przez kliknięcie pola „Akceptuję“ lub „Wyślij“ użytkownik akceptuje warunki korzystania z witryny internetowej jako wiążące dla użytkownika. WALTER GROUP zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego uregulowania korzystania z witryny według własnego uznania. Użytkownik akceptuje zmienione warunki korzystania z witryny przez ponowne ich przyjęcie, zgodnie z powyższym opisem klikając pole „Akceptuję“ albo „Wyślij“, jeśli zamierza nadal korzystać z serwisów WALTER GROUP.

(4) WALTER GROUP oferuje w witrynie internetowej informacje odnoszące sie do branży i do przedsiębiorstwa, przeznaczone dla klientów, partnerów działalności transportowej i kandydatów. Niektóre usługi i serwisy (np. LOADS TODAY, serwis dla klientów CONNECT) są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

(5) WALTER GROUP jest uprawniona do całkowitego lub częściowego zamknięcia witryny i do dokonywania dowolnych zmian jej treści lub serwisów. WALTER GROUP nie gwarantuje zapewnienia nieprzerwanej dostępności witryny internetowej WALTER GROUP. Nie powstaje roszczenie o korzystanie albo utrzymanie witryny internetowej WALTER GROUP.

I.2. Prawa autorskie / własności intelektualnej

(1) Cała treść witryny internetowej (ilustracje, teksty, sformułowania, marki, obrazy, materiały wideo, grafiki) jest przedmiotem własności intelektualnej WALTER GROUP lub jej partnerów umownych. Z tytułu korzystania z witryny WALTER GROUP użytkownik nie nabywa praw licencyjnych ani innych praw do wykorzystania praw zawartych na witrynie (np. prawa ochronne własności przemysłowej, prawa autorskie i prawa pokrewne itd.). Znaki, wzory, obrazy, teksty, moduły tekstów i inne treści witryny internetowej WALTER GROUP nie mogą być zmieniane, kopiowane, powielane, używane, uzupełniane ani eksploatowane w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody WALTER GROUP. Powyższe nie dotyczy powielania, eksploatacji albo korzystania z materiałów przeznaczonych w sposób wyraźny do używania.

I.3. Odpowiedzialność

(1) WALTER GROUP odpowiada z tytułu ewentualnych szkód, powstałych po stronie użytkownika przez korzystanie z witryny internetowej WALTER GROUP, tylko w wypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

(2) WALTER GROUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez użytkownika bezpośrednio lub pośrednio, za szkody doraźne lub następcze, bez względu na to, czy powstały one z umowy, z przepisów odszkodowawczych (w tym z tytułu niedbalstwa) lub z innych przyczyn, jeżeli zalicza się je do jednej z poniższych kategorii::

(i) Utracony zysk i szkody następcze
(ii) Straty losowe i utracony zysk
(iii) Utracone korzyści z działalności
(iv) Utrata wartości firmy i utrata danych

(3) WALTER GROUP podejmuje wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia w chwili ich udostępnienia prawidłowości i kompletności informacji udostępnianych na witrynie internetowej WALTER GROUP. WALTER GROUP nie składa zapewnień i nie udziela rękojmi ani gwarancji na informacje udostępniane na stronie internetowej, jak np. pliki przeznaczone do pobierania, usługi innych operatorów, linki zewnętrzne albo inne treści, które są używane przez witrynę internetową WALTER GROUP lub mogą zostać z niej pobrane bezpośrednio lub pośrednio. WALTER GROUP zastrzega sobie również prawo dokonywania bez uprzedniej zapowiedzi zmian albo uzupełnień udostępnianych informacji.

(4) WALTER GROUP nie odpowiada za szkody powstałe przez nieprawidłowe lub niezgodne z prawem używanie konta użytkownika przez tegoż użytkownika, przez nadużycie lub utratę danych do identyfikacji albo danych zapisanych przez użytkownika.

I.4. Dostępność

(1) WALTER GROUP podejmuje starania w celu utrzymywania ciągłości działania i stałej dostępności witryny internetowej – zawsze odpowiednio do istniejących możliwości technicznych, ekonomicznych, zakładowych i organizacyjnych.

(2) WALTER GROUP nie udziela rękojmi ani gwarancji nieprzerwanej dostępności ani dostępności jako takiej witryny internetowej WALTER GROUP albo jej treści, ich bezbłędności albo usuwania błędów, podobnie jak i tego, że witryna WALTER GROUP, albo środki pomocnicze (jak np. serwer) są wolne od wirusów albo innych niebezpiecznych składników. O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, WALTER GROUP wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody każdego rodzaju, wynikłe z udostępnienia witryny WALTER GROUP lub środków pomocniczych.

(3) WALTER GROUP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu okresów niedostępności spowodowanych problemami technicznymi lub innymi.

I.5. Linki zewnętrzne

Witryna internetowa WALTER GROUP zawiera linki zewnętrzne, kierujące do stron internetowych innych operatorów. WALTER GROUP nie ma wpływu na dostępność, jakość i treści zlinkowanych witryn zewnętrznych i nie odpowiada za treści zewnętrznych witryn internetowych, naruszających prawo lub w inny sposób powodujących szkody po stronie użytkowników.

I.6. Bezpieczne strony

Strona zawiera częściowo certyfikaty SSL SwissSign. Certyfikaty SSL SwissSign to nie tylko skuteczne szyfrowanie danych użytkowników podczas ich przesyłania do serwera sieciowego, ale również identyfikacja dostawcy (WALTER GROUP) oraz uwierzytelnianie autentyczności witryny w celu ochrony przed phishingiem.
Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi postanowieniami SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) i Umową Użytkownia SwissSign Gold oraz je zaakceptował i będzie ich przestrzegał. WALTER GROUP wyklucza wszelką odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z korzystaniem z certyfikatu SSL.

I.7. Hasła i konta użytkowników

(1) Niektóre usługi i serwisy (np. LOADS TODAY, serwis dla klientów CONNECT) są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik po zarejestrowaniu i kontroli przez WALTER GROUP otrzymuje hasło, które umożliwia dostęp do konta użytkownika.

(2) Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła i ew. pozostałych występujących danych, jak również za wszystkie aktywności, które nastąpiły na koncie użytkownika. O każdym nieautoryzowanym korzystaniu z konta użytkownika albo innych naruszeniach wymogów bezpieczeństwa należy niezwłocznie powiadomić WALTER GROUP. Rejestracja konta użytkownika ew. zgłoszenie korzystania z abonamentu są przypisane do numeru partnera nadanego użytkownikowi. Użytkownik nie jest uprawniony do ujawniania innym osobom numeru partnera albo hasła ani do jego udostępniania. Każde ujawnienie przez użytkownika numeru partnera i/lub hasła może spowodować zamkniecie konta użytkownika lub zakończenie abonamentu.

(3) Nie wolno udostępniać osobom nieupoważnionym danych, treści i informacji, które użytkownik pozyskał na podstawie swojego konta użytkownika.

(4) WALTER GROUP zastrzega sobie prawo autoryzacji rejestracji lub zgłoszenia w celu pobrania abonamentu na usługę albo jej odmowy bez podania przyczyn. Ponadto WALTER GROUP jest uprawniona do zablokowania bez podania przyczyn każdego konta użytkownika lub możliwości pobierania poszczególnych usług w ramach abonamentu.

I.8. Zamieszczanie materiałów szkodliwych

WALTER GROUP zakazuje zamieszczania programów komputerowych, plików i innych materiałów, które charakteryzują się cechami szkodliwymi i/lub zakłócającymi, takich jak wirusy, pliki manipulowane, "ukryte" pliki (jak np. obrazy zintegrowane w plikach audio), robaki, trojany albo botsy w celu przewijania, (scrolling), wyświetlania kilku masek oraz innych aktywności, mogących ogólnie naruszyć spójność, funkcjonowanie witryny lub komunikacji on-line.

I.9. Ataki elektroniczne

(1) Zabrania się dokonywania wszelkiego rodzaju ataków elektronicznych, skierowanych przeciwko witrynie internetowej WALTER GROUP, albo przeciwko jakimkolwiek związanym z nią danym WALTER GROUP, albo przeciwko danym poszczególnych użytkowników.

(2) Każdy atak elektroniczny prowadzi do natychmiastowego wykluczenia użytkownika, z którego obszaru pochodzi i jest ścigany na gruncie prawa cywilnego i karnego.

II.1. Sąd właściwy

Do niniejszej umowy stosuje się prawo austriackie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Gospodarczy dla Wiednia Śródmieścia (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt). Jako prawo właściwe stosuje się tylko prawo austriackie, z wyłączeniem stosowania konwencji CISG i norm kolizyjnych austriackiego prawa prywatnego międzynarodowego (IPR).

II.2. Zmiany i uzupełnienia, klauzula salwatoryjna

(1) Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie są skuteczne ustne porozumienia dodatkowe.

(2) Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, nie narusza to ważności pozostałej treści umowy bez względu na przyczynę nieważności.