Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Förfrågan
Alltid i din närhet
Vi finns i hela Sverige

Användarvillkor

I. Allmänna användarvillkor för WALTER GROUPs webbplats

I.1. Giltighetsområde och omfattning av tjänsten

(1) Dessa användarvillkor gäller nyttjandet av de webbsidor (”webbplats”) som LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG och dess koncernföretag (”WALTER GROUP”) ställer till förfogande.

(2) Denna sida innefattar användarvillkoren för webbplatsen. Genom besök eller nyttjande av webbplatsen (”användning”) godkänner alla användare och besökare (”användare”) dessa användarvillkor. WALTER GROUP förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren.

(3) Alternativ för registrerade användare: Genom att klicka på fältet „Acceptera“ eller „Sänd“ godkänner användaren förbindligt användarvillkoren för webbplatsen. WALTER GROUP förbehåller sig rätten att ändra de föreliggande användarvillkoren. Användaren måste återigen godkänna de förändrade användarvillkoren genom att klicka på fältet „Acceptera“ eller „Sänd“ för att även fortsättningsvis kunna ta WALTER GROUPs tjänster i anspråk.

(4) På webbplatsen erbjuder WALTER GROUP bransch- och företagsrelaterad information för kunder, transportpartners och jobbsökande. Endast registrerade användare har tillgång till vissa tjänster (t.ex. LOADS TODAY, kundportalen CONNECT).

(5) WALTER GROUP är berättigad att helt eller delvis inställa driften av webbplatsen och att ändra innehåll resp. tjänster enligt eget gottfinnande. För oavbruten tillgänglighet av WALTER GROUPs webbplats övertar WALTER GROUP inget ansvar. Det finns inget anspråk på nyttjande eller upprätthållande av WALTER GROUPs webbplats.

I.2. Skyddsrättigheter/Immaterialrätt

(1) Webbplatsens samlade innehåll (illustrationer, texter, formuleringar, varumärken, bilder, videor, grafiker) är WALTER GROUPs eller dess avtalspartners immaterialrätt. Genom att användaren nyttjar WALTER GROUPs webbplats uppstår varken licens- eller andra nyttjanderättigheter beträffande rättigheter i webbplatsen (t.ex. industriella skyddsrättigheter, upphovsrättigheter och liknande skyddsrättigheter mm.) Varumärken, design, bilder, texter, textdelar och annat innehåll i WALTER GROUPs webbplats får endast ändras, kopieras, dupliceras, nyttjas, kompletteras eller användas på annat sätt med skriftligt förhandsgodkännande av WALTER GROUP. Undantaget är duplicering, användning eller nyttjande av uttryckligen för bruk erbjudet material.

I.3. Ansvar

(1) WALTER GROUP ansvarar endast för skador hos användaren pga användade av WALTER GROUPs webbplats om uppsåt eller grov oaktsamhet kan påvisas.

(2) WALTER GROUP ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår hos användaren, varken direkt eller indirekt, omedelbart eller senare oberorende av om dessa skador görs gällande pga kontrakt, skadeståndsrätt (inkl oaktsamhet) eller något annat om de faller inom en av följande kategorier::

(i) Utebliven vinst och påföljande skador
(ii) Tillfälliga förluster och utebliven vinst
(iii) Förlorade affärsmöjligheter
(iv) Förlust av good-will och dataförluster

(3) WALTER GROUP har vidtagit alla skäliga ansträngningar för att säkerställa att information som tillhandahålls på WALTER GROUPs webbplats är korrekt och fullständig såvitt var WALTER GROUPs kunskap vid den tidpunkt informationen publicerades. WALTER GROUP gör inga försäkringar och tar inte på sig ansvar eller garantier för information som tillhandahålls på webbplatsen, som t ex downloads, tjänster från tredjepartsleverantörer, externa länkar eller andra innehåll, som antingen direkt eller indirekt används av eller kan besökas från WALTER GROUPs webbplats. WALTER GROUP förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller komplettera tillhandahållen information utan att informera om detta innan.

(4) WALTER GROUP ansvarar inte för skador som uppstår pga felaktig användning eller missbruk av användarkontot genom användaren själv, pga förlust eller missbruk av identifikationsämnen eller genom av användaren lagrade data.

I.4. Tillgänglighet

(1) WALTER GROUP är angelägen om att kontinuerligt bedriva webbplatsen och hålla den tillgänglig – med hänsyn taget till aktuella tekniska, ekonomiska, företagsmässiga och organisatoriska möjligheter.

(2) WALTER GROUP tar inte på sig ansvar eller garanti för att WALTER GROUPs webbplats eller dess innehåll kommer att stå till förfogande utan avbrott eller överhuvudtaget står till förfogande, är felfri eller att fel kan hävas eller att WALTER GROUPs webbplats eller hjälpmedel ( t. ex. servrar) är fria från virus eller andra farliga beståndsdelar. WALTER GROUP utesluter ansvar för alla typer av skador, som uppstår pga att WALTER GROUPs webbplats eller hjälpmedel ställs till förfögande, i den utsträckning som det är lagligt tillåtet.

(3) För tider då ingen tillgänglighet föreligger pga tekniska eller andra problem övertar WALTER GROUP inget ansvar.

I.5. Externa länkar

WALTER GROUPs webbplats innehåller externa länkar som leder till andra webbsidor som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. WALTER GROUP har ingen inverkan på tillgänglighet, kvalitet och innehåll av webbsidor, som dessa externa länkar leder till, och tar inte på sig ansvaret för externa webbsidor som kränker gällande lagar eller på annat sätt skadar användaren.

I.6. Säkrade sidor

Denna webbplats använder sig delvis av SSL-certifikat från SwissSign. SSL-certifikaten från SwissSign garanterar inte bara en effektiv kryptering av användardata vid överföring till webbservern, utan också en identifiering av leverantören (WALTER GROUP) samt en autentisering av webbplatsens äkthet, vilket skyddar mot phishing.
Användaren bekräftar att han har tagit kännedom om SwissSign Gold CP/CPS:s (repository.swisssign.com) Allmänna bestämmelser och SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), att han har läst dem, accepterat dem och kommer att efterleva dem. WALTER GROUP frånsäger sig allt ansvar gentemot användaren i fråga om användarens användning av SSL-certifikatet.

I.7. Lösenord och användarkonto

(1) Endast registrerade användare har tillgång till vissa tjänster (t.ex. LOADS TODAY, kundportalen CONNECT). Efter registrering och prövning genom WALTER GROUP får användaren ett lösenord som ger tillgång till användarkontot.

(2) Användaren är ansvarig för att hemlighålla lösenordet och eventuella andra uppgifter samt alla aktiviteter beträffande detta användarkonto. WALTER GROUP skall omedelbart informeras om varje icke godkänd användning av användarkontot eller andra säkerhetskränkningar. Registrering av ett användarkonto resp. beställning av ett abonnemang är kopplade till användarens partnernummer. Användaren är inte berättigad att lämna eller ställa till förfogande sitt partnernummer eller lösenord till andra personer. Skulle en användare lämna partnernummer och/eller lösenord till tredje part kan detta medföra radering av användarkontot resp. inställelse av abonnemanget.

(3) Data, innehåll och information som användaren pga sitt användarkonto har fått kännedom av får inte lämnas till obehörig tredje part.

(4) WALTER GROUP förbehåller sig rätten att godkänna en registrering eller beställning av ett abonnemang för en tjänst eller att avvisa den utan förklaring till varför den inte godkänts. Dessutom är WALTER GROUP berättigad att spärra varje användarkonto eller vissa abonnerade tjänster utan förklaring till varför detta gjordes.

I.8. Uppladdning av illvilligt material

WALTER GROUP förbjuder uppladdning av dataprogram, filer eller annat material som innehåller illvilliga och/eller avbrytande element som virus, manipulerade filer, ”dolda” filer (t.ex. i audio-filer integrerade bilder), maskar, trojanska hästar eller bot-filer för att scrolla, öppna flera skärmar och för andra aktiviteter som kan störa webbplatsens eller helt allmänt online kommunikationens integritet eller funktion.

I.9. Elektroniska angrepp

(1) Elektroniska angrepp oberoende av vilken slag mot WALTER GROUPs webbplats, mot relaterade data från WALTER GROUP eller mot data från individuella användare är förbjudna.

(2) Varje elektroniskt angrepp medför att användaren, under vars sfär angreppet faller, omedelbart utesluts, och kommer att ha civil- och straffrättslig påföljd.

II.1. Behörig domstol

Detta avtal baseras på österrikisk lag. I fall av tvister förklaras domstolen för handelsrättsliga mål i Wien, Innere Stadt, (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt), vara behörig domstol. Det är uteslutande österrikisk lag som är gällande, utan tillämpning av FN:s köprätt och utan referensstandarder inom den österrikiska internationella privaträtten.

II.2. Ändringar och tillägg, salvatorisk klausul

(1) För att ändringar och tillägg skall vara giltiga krävs att de är skriftliga. Muntliga biavtal är ogiltiga.

(2) Om en eller flera klausuler i detta avtal, oberoende av vilken anledning, blir ogiltiga, påverkar inte detta giltigheten hos avtalets andra bestämmelser.