Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Poptávka
Jsme vždy ve Vaší blízkosti
Jsme v Čechách

Uživatelské podmínky

I. Všeobecné podmínky používání webových stránek skupiny WALTER GROUP

I.1. Rozsah platnosti a rozsah služeb

(1) Předmětem těchto podmínek používání je používání webových stránek, provozovaných obchodní společností WALTER GROUP Internationale Transportorganisation AG a s ní propojenými koncernovými podniky (dále jen „skupina WALTER GROUP“ a „webové stránky“).

(2) Tato stránka obsahuje všeobecné podmínky používání webových stránek. Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním (dále jen „používání“) uznávají všichni uživatelé a návštěvníci (dále jen „uživatelé“) platnost těchto všeobecných podmínek používání. Skupina WALTER GROUP si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli, na základě vlastního uvážení, měnit.

(3) Alternativa pro registrované uživatele: Kliknutím na pole „Souhlasím“ nebo „Odeslat“ souhlasí uživatel s podmínkami používání těchto webových stránek jako s podmínkami pro něj závaznými. Skupina WALTER GROUP si vyhrazuje právo, dané ustanovení o používání podle vlastního uvážení změnit. Aby mohl uživatel služby skupiny WALTER GROUP tyto využívat i nadále, musí pozměněná ustanovení o používání opětovně odsouhlasit shora popsaným postupem, tedy kliknutím na pole „Souhlasím“ nebo „Odeslat“.

(4) Skupina WALTER GROUP na těchto webových stránkách nabízí svým zákazníkům, dopravním partnerům a uchazečům o zaměstnání informace, vztahující se k příslušnému oboru a k podniku. Jednotlivé služby (např. LOADS TODAY, zákaznický portál CONNECT) jsou přístupné jen registrovaným uživatelům.

(5) Skupina WALTER GROUP je oprávněna, provoz těchto webových stránek zcela nebo zčásti pozastavit, a libovolně měnit jejich obsah resp. na nich poskytované služby. Skupina WALTER GROUP neposkytuje žádný druh záruky za to, že webové stránky skupiny WALTER GROUP budou nepřetržitě dostupné. Na používání nebo udržování webových stránek skupiny WALTER GROUP neexistuje právní nárok.

I.2. Ochranná práva/duševní vlastnictví

(1) Kompletní obsah webových stránek (ilustrace, texty, formulace, značky, obrázky, videozáznamy, grafika) je předmětem duševního vlastnictví skupiny WALTER GROUP nebo jejích smluvních partnerů. V souvislosti s používáním webových stránek skupiny LKW WALTER nevznikají uživateli žádná licenční nebo jiná uživatelská práva, a to ve spojitosti s právy, jež jsou na webových stránkách obsažena (např. komerční ochranná práva, autorská práva a příbuzná ochranná práva atd.). Značky, vzhled, obrázky, texty, části textů a další obsah webových stránek skupiny WALTER GROUP nesmějí být bez předchozího písemného svolení skupiny WALTER GROUP pozměňovány, kopírovány, rozmnožovány, používány, doplňovány ani jiným způsobem využívány k vlastnímu užitku. Výjimku představuje rozmnožování, zužitkování nebo použití výslovně jen za účelem upotřebení nabízených materiálů.

I.3. Ručení

(1) Skupina WALTER GROUP ručí za případné škody, jež by mohly vzniknout uživateli v důsledku používání webových stránek skupiny WALTER GROUP, pouze v případě úmyslného nebo hrubě nedbalostního jednání.

(2) Ručení skupiny WALTER GROUP se nevztahuje na škody nebo ztráty, jež uživatel utrpí, ať již přímé nebo nepřímé, bezprostředně vznikající nebo následné škody, a to bez ohledu na to, zda k těmto došlo na základě smluvního vztahu, práva na náhradu škody (včetně nedbalostního zavinění) nebo na základě jiné právní skutečnosti, jestliže je lze přiřadit k některé z následujících kategorií::

(i) Ušlý zisk a následné škody
(ii) Nahodilé neočekávané ztráty a ušlý zisk
(iii) Ušlé obchodní možnosti
(iv) Ztráta dobré pověsti (goodwill) a ztráta dat

(3) Skupina WALTER GROUP věnovala přiměřené úsilí tomu, aby zabezpečila správnost a úplnost informací, zpřístupněných na webových stránkách skupiny WALTER GROUP, a to v době jejich zpřístupnění. Skupina WALTER GROUP nedává žádný příslib a nepřejímá žádnou záruku za informace dostupné na těchto webových stránkách, jako je např. stahování souborů, za služby nabízené třetími poskytovateli služeb, externí odkazy, nebo jiný obsah, jež jsou buď přímo nebo nepřímo použité na webových stránkách skupiny WALTER GROUP nebo jsou z těchto stránek přístupné. Skupina WALTER GROUP si rovněž vyhrazuje právo, poskytované informace bez předchozího ohlášení měnit nebo je doplňovat.

(4) Skupina WALTER GROUP neručí za škody, vzniklé v důsledku nesprávného používání uživatelského účtu nebo jeho zneužívání samotným uživatelem, zneužití nebo ztráty identifikačních znaků nebo dat uložených uživatelem.

I.4. Dostupnost

(1) Skupina WALTER GROUP se snaží zajistit nepřetržitý provoz těchto webových stránek a jejich stálou dostupnost – vždy na základě podmínek stávajících technických, hospodářských, provozních a organizačních možností.

(2) Skupina WALTER GROUP nepřejímá žádnou záruku za to, že webové stránky skupiny WALTER GROUP nebo obsah, který se na těchto stránkách nachází, jsou a budou dostupné bez přerušení nebo, že budou vůbec dostupné, že neobsahují žádné chyby nebo, že chyby budou odstraněny a neručí ani za to, že se na webových stránkách skupiny WALTER GROUP nebo pomocných prostředcích (jako např. na serveru) nenacházejí žádné viry nebo jiné nebezpečné prvky. Skupina WALTER GROUP výslovně vylučuje jakýkoli druh ručení za škody, bez ohledu na jejich povahu, vzniklé v souvislosti se zpřístupněním webových stránek skupiny WALTER GROUP nebo pomocných prostředků, a to v rozsahu, který připouští zákon.

(3) Za dobu nedosažitelnosti v důsledku technických nebo jiných problémů nepřejímá skupina WALTER GROUP žádnou zodpovědnost.

I.5. Externí odkazy

Webové stránky skupiny WALTER GROUP obsahují externí odkazy, které uživatele přesměrují na webové stránky třetích poskytovatelů. Skupina WALTER GROUP nemůže ovlivnit dostupnost, kvalitu a obsah externích webových stránek, na něž je odkazováno, a nepřejímá žádnou odpovědnost za obsah externích webových stránek, jež porušují platný právní řád anebo způsobují jinou formou škodu uživatelům.

I.6. Zabezpečené stránky

Části této stránky obsahují SSL certifikáty společnosti SwissSign. SSL certifikáty SwissSign obsahují kromě účinného šifrování uživatelských dat během jejich přenosu na server i identifikaci poskytovatele (WALTER GROUP) a autentifikaci pravosti internetové stránky kvůli ochraně před phishingem.
Uživatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými podmínkami SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssing.com) a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssing.com) a tímto se zavazuje je dodržovat. Společnost WALTER GROUP nenese odpovědnost za jednání uživatele v souvislosti s užíváním SSL certifikátu.

I.7. Hesla a uživatelské účty

(1) Jednotlivé služby (např. LOADS TODAY, zákaznický portál CONNECT) jsou přístupné jen registrovaným uživatelům. Uživatel obdrží po registraci a jejím ověření ze strany skupiny WALTER GROUP heslo, jež mu umožní přístup k jeho uživatelskému účtu.

(2) Uživatel nese odpovědnost za zachování tajnosti tohoto hesla a popř. i dalších, souvisejících údajů, stejně jako odpovídá za veškeré činnosti, spojené s uživatelským účtem. Každé neoprávněné použití uživatelského účtu nebo jiné narušení bezpečnosti je nutno neprodleně oznámit skupině WALTER GROUP. Registrace uživatelského účtu resp. přihláška k odběru předplatného je svázána s partnerským číslem uživatele. Uživatel není oprávněn zveřejnit partnerské číslo nebo heslo jiným osobám nebo jim tyto údaje dát k dispozici. Každé zveřejnění partnerského čísla a/nebo hesla ze strany uživatele může vést k vymazání příslušného uživatelského účtu anebo k zastavení předplacených služeb.

(3) Údaje, obsahy a informace, s nimiž se uživatel obeznámil na základě používání svého uživatelského účtu, nesmějí být předávány nepovolaným třetím osobám.

(4) Skupina WALTER GROUP si vyhrazuje právo akceptovat nebo bez udání důvodu odmítnout jednotlivou registraci nebo přihlášku k odběru předplacené služby. Dále je skupina WALTER GROUP oprávněna zablokovat jakýkoli uživatelský účet nebo odběr jednotlivých předplacených služeb, a to rovněž bez udání důvodů.

I.8. Nahrávání škodlivých prvků

Skupina WALTER GROUP zakazuje nahrávat počítačové programy, soubory a jiná data škodlivého charakteru nebo charakteru, jenž může způsobit přerušení provozu stránek, jakými jsou viry, neoprávněně upravené soubory, "skryté" soubory (např. obrázky integrované do zvukových souborů), počítačové červy, trojské koně nebo boty za účelem scrollování, zobrazení více obrazovek a rovněž další aktivity, jež mohou obecně způsobit narušení integrity nebo fungování těchto webových stránek nebo online komunikace.

I.9. Elektronické útoky

(1) Elektronické útoky jakéhokoli druhu, namířené vůči stránkám skupiny WALTER GROUP, vůči veškerým datům skupiny WALTER GROUP souvisejících s webovými stránkami nebo vůči datům jednotlivých uživatelů jsou zakázány.

(2) Každý elektronický útok má za následek okamžité vyloučení uživatele, jehož aktivitám lze útok přičítat, přičemž jeho důsledkem je též občanskoprávní a trestní odpovědnost útočníka.

II.1. Soudní příslušnost

Tato smlouva se řídí rakouským právem. Pro urovnávání sporů je příslušným Soud pro obchodní věci se sídlem ve Vídni - město. Uplatňuje se výlučně rakouské právo bez aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a příslušných norem rakouského mezinárodního občanského práva.

II.2. Změny a doplnění, Salvátorská klauzule

(1) Změny a doplnění této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou. Vedlejší ujednání učiněná ústní formou nemají právní účinky.

(2) Je-li nebo stane-li se jedna nebo více podmínek této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu, neúčinnou, nemá to žádný vliv na platnost dalšího obsahu této smlouvy.